Inventory of Moveable Marital Property, Made on the Occasion of the Death of Isabel da Vega, Wife of Emmanuel Ximenez, Antwerp, June 13-28, 1617
(Antwerp, Stadsarchief (FelixArchief), N 1489 (1615-1617), fols 1-31)1

Translated and annotated by Sarah Joan Moran, University of Bern & University of Antwerp (2014); revised by Christine Göttler with the help of Marieke de Winkel (June 2018).

Prelusion

[Fol. 1r]
Op heden den dertiensten der maent van Junio int jaer ons heren duysent sesse hondert ende seventhien comparerend voor my Peteren Suntt geluyt Fabri openbaren notaris by den Rade van Brabant geadmittert t'antwerpen residerend ende ten by zyn van Gerard Vrient & Peter van Halen outclercoopers als getuyghen, here Emanuel Ximenez Ridder van d'ordre van Sint Steven, vande natie van Portugal, residtende alhier t Antwerpen, heeft versocht by my notaris voorn' bescreven ende geinvintarieren te worden alle ende ygelick d. rurend haefflyck goeden boeken brieven en geschriften cleederen ende silveren2 hem & zynen Wylen Vrouwen Isabel da Vega zyne huysvrouwe was, hurden toebehoorend, welcke zyn huysvrouwe den xviii dach may lesthen t'hunnen woonhuuse ind meier alhier gestaen, is overleden hebbend by haren testamente gemaect in besloten forma, opden vyftiende dach Septemb. inden jare xvi ende vier voor Jauno Walewyns notaris & seker getuygen gekent & gepassert, geinstitueren haren erfgenaemen haren beyden kinderen, opden voorn' heer Emanuel haren man gestelt & genoempt executeur van haren testament ende momboor & custatur van haren kinderen, in compagnie & by rad & advyse van wylen Sr. Nicolas Rodriguez d'Evora & van Sr. Eduart Ximenez alle de lasten & saken van haren testamenten ter administraten, wtterechten, & te executen by den selven testament, wt crachten vanden welcken, sy plaetse vd' voorn' wylen Sr Nicolas Rodriguez als amtheren byden voorn' here Emanuel, is gesurrogert & gekosen Sr. Gonzalo Ximenez zyn broeder by acten den naestlestn mey lestleden oic voor my notaris gepassert, synde sulcx tot dese inventarisatie gecomparrert den voors Sr. Eduart Ximenez, en Gaspar Massis c daerop procuratur woyt verwacht van voorn' Sr. Gonsales mitsgaders Ferdinando Ximenez dis voorn' haeren meerderjaerg sonen in welcken presentie desen inventarisatie ten huyse op dage voors is begonst & gecontinuert ten xv, xvi, xvii, xviii, xix, xxiii, xxvi, xxvii, xxviii den selven maent Juny.On today the thirteenth of the month of June in the year of Our Lord one thousand six hundred and seventeen, in the presence of myself, Peter Suntt, called Fabri, public notary with the Council of Brabant, resident of Antwerp, and of Gerard Vrient and Peter Van Halen, both dealers in second-hand goods, [who are serving] as witnesses, Lord Emmanuel Ximenez, Knight of the Order of St. Stephen, member of the Portuguese Nation, resident of Antwerp, has requested an inventory of all moveable divisible marital goods, clothing, and silver belonging to himself and his late wife Isabel da Vega, who died on the eighteenth day of this past May in their house here in Antwerp, on the Meir, having made her last will and testament, written and recognized by Jan Walewyns, notary, and certain witnesses, on the fifteenth of September 1604, which establishes both their children as her heirs, and names her husband, the aforementioned Emmanuel, as the guardian and custodian of her children, charged with the execution [of the will], and the administration and distribution [of the property] in the company of and in consultation with the late Señor Nicolas Rodriguez d'Evora and Señor Eduard [Duarte] Ximenez. To replace the late Señor Nicolas Rodriguez [as executor], the aforementioned Emanuel has chosen Señor Gonzales Ximenez, his brother, by an official act witnessed and approved by myself, of the next-to-last day [i.e., the 30th] of this past May, and it is in this context that the present inventory is being made, in the presence of the aforementioned Señor Eduard [Duarte] Ximenez, Gaspar Massis, who is acting as procurer for the aforementioned Señor Gonzales, and Ferdinando Ximenez, her [Isabel's] son who is over the age of majority. [The inventory is conducted in] the aforementioned house and begun on the aforementioned day, and continued on the fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twenty-third, twenty-sixth, twenty-seventh, [and] twenty-eighth of the same month of June.
[Fol. 1v]
Op ten Solder aen de Pletse in 't Voorhuys: In the Attic facing the Courtyard in the Front House:
... Viertelen havere, ... hoy, een half viertel mate ... Quarter measures of oats ... hay, a half-quarter measure
Een houten schuppe A wooden shovel
Op ten Solder boven de Keuken: In the Attic above the Kitchen:
Een paleyteemer met yseren hake A bucket made of rods [?] with an iron hook
Een oude mand An old basket
Twee eerden teylen Two earthenware dishes
Een houtten lessenerken ende een bert A wooden writing desk and a wooden plank
Vyf manden Five baskets
Op 't Camer boven de Poorte: In the Room above the Gate:
Een koetse pavillion A canopy for a small bed
Een bedde met hoofpeluwe A bed with a pillow
Een wollen mattras ende stroy matte A mattress made of wool and a straw mat
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Een camer goude leir A room's worth of gilt leather
Eenen swertten fluweelen mansstoel A black velvet men's chair
Twee vrouwen Spaensse leenstoelen Two Spanish women's armchairs
Een Parysse bancke A Parisian sofa/bench
Drye mans Spaensse leenstoelen Three Spanish men's armchairs
Een weeckhoutten voetbanxken A softwood footstool
Een gruen lakenen tafelcleet A green cloth tablecloth
Een Spaenssche tafel A Spanish table
Een gruen lakenen schoucleet met zyden freniën A green cloth mantlecloth with silk fringe
Een schilderye van Susanna op panneel A painting of Susanna on panel
Een gruen venstergordyn met yseren gerde A green window curtain with an iron bar
Op te Bovencamer voor aen de Strate: In the Upstairs Room facing the Street:
Een blaesbalc met coperen pype A bellows with a copper pipe
Een tanghe met coperen knoppen A pincer/pair of tongs with copper buttons
Een Parysse bancke A Parisian sofa/bench
Een yseren ledicant vergult met root lywat overtrecsel a gilded iron bedstead with a red linen covering
Een roode carmosynen sargie A red carmine [i.e. dyed with cochineal] bedcover3
Een wollen mattras A woolen mattress
Een bedde met hoofpeuluwe in gestreept lywat overtrecsel A bed with a pillow in a striped linen covering
Een stroyen matte A straw mat
Twee oorcussens Two small pillows
Een schilderye van Venus ende Cupido op panneel A painting of Venus and Cupid on panel
Eenen cristallynen spiegel in eben casse A crystal mirror in an ebony wood case
Tweelf stucksken schilderye Historie van Claude Civilis ende Paulo Julio in eben lysten Twelve small pieces of painting depicting the history of Claudius Civilis and Paulus Julius in ebony frames
Een Mariënbeelt in vergulden lysten An image of the Virgin Mary in a gilded frame
Afbeelding van Don Jehan de Medicis A portrait of Don Giovanni de' Medici
Vier lywaten venstergordynen aen yseren gerden Four linen window curtains on iron rods
Een Spaensch tafelken A small Spanish table
Op te Bovencamer boven de Kueken: In the Upstairs Room above the Kitchen:
Schilderye op doec van de Senctaure ende Hercules gedan by Frans Floris A painting on canvas of Hercules and the Centaurs, done by Frans Floris
Een ander schilderye op doec van de Horatii Another painting on canvas of the Horatii
Een Spaensch veltkoetsken A small Spanish field [collapsible] bed
Op te Camer boven de Salette aen de Pletse: In the Room above the Sitting Room facing the Courtyard:
Drye boeckcassen met swert leir becleet Three bookcases covered in black leather
Een lessener becleet als vore A writing desk covered with the same
Twee weeckhoutte cassen ende een lessener Two softwood cases and a writing desk
Een weeckhouten staende lessener met een yser candeler daerane A softwood standing writing desk with an iron candlestick on it
Een Spaensch tafelken A small Spanish table
Twee Spaensse mansstoelen Two Spanish men's chairs
Een yseren instrument dienende tot fonteyn met houtte figuren ende buysen daertoe dienende An iron instrument serving as a fountain, with wooden figures and the pipes that go with it
Twee globen oft sphera mundi Two globes or sphera mundi
Drye gedroechde Indiaensche gedierten te weten: een salamander, een crocodille ende een ander met schelpen onbekent Three dried Indian animals, namely: a salamander, a crocodile, and an unknown [animal] with shells
Een groote horologie A large clock
Een lantcarte van de Nederlanden A map of the Low Countries
Een ander van Africa Another [map] of Africa
Een ander carta mappa mundi Another map, a mappa mundi
Een gedructe carte oft afbeeldinge van 's Gravenhaghe A printed map or picture of Den Haag
Twee ander cleyn carten in swerte lysten: d'een van Europa ende d'ander van Duytslant Two other small maps in black frames: one of Europe and the other of Germany
Een gedruct schilderyken A hand-colored print [?] [literally: A little printed painting]
[Fol. 2r]
Twee weeckhoutte kaskens daerinne een kintsbeelt van wasch Two softwood cases, each with a waxen figure of the Christ child inside
In een weec casken een coperen beelt figure van Huysman A copper figure by Huysman in a softwood case
Een coperen dootshoyken A copper skull
Een coperen beelt Mercurius A copper image of Mercury
Een vuerslach A tinderbox
Een sasken tot prospective ende instrumenten mathematicque A mandrel for perspective, and mathematical instruments
Een schietbooghsken van coper tot geometrie in een leiren custodie A small copper bow for geometry, in a leather case
Eenen mathematicq sonwyser van Michiel Coignet A mathematical sundial [made] by Michiel Coignet
Een houtte instrument dienende tot prospective in houtten casse A wooden instrument for perspective, in a wooden case
Een cleyn coperen astrolabium in leiren custodie met root satyn gevoedert met instrumenten daertoe dienende A small copper astrolabe, with the instruments that go with it, in a leather case lined with red satin
Een geparfumeert vel van ambre met diverse stuckskens dyergelyc leir Baculus Jacobi van hout A skin perfumed with amber[gris] with various small pieces of the same sort of leather [and] a Jacob's staff made of wood
Een houtten instrument dienende tot metinge van lantschappen A wooden instrument for the measuring of landscapes
Een buijse in drye van leir dienende om verre te sien A three-part tube made of leather for seeing far away [i.e., a telescope]
Een yseren slot dienende om aen draeyboom heckens te hangen An iron lock for hanging on fence gates
Vyf dooskens met Italiaens zeepe Five small boxes with Italian soap
Een houtte doosken oft laeyken met twee brantspiegelkens ende drye brillen A small wooden box or drawer with two concave mirrors and three [round] glasses
Seven blecke buysen Seven sheetmetal tubes
Twee houtten kaskens met dryenviertich cleyn Duytse pennemeskens Two small wooden cases with forty-three small German pen knives
Twee drycantige gelasen dienende tot verscheyden couleuren te sien Two three-sided glasses [i.e. prisms] for seeing different colors
Een custodiken met scheirken, priemken ende ander instrumentkens wel veroest A small case with a small pair of scissors, a small awl and other little instruments, badly rusted
Drye papieren met druckletteren Three papers with 'print letters'4
Een instrument mathematicq dienende tot uren te nemen op herthoutt A mathematical instrument for taking hours mounted on hardwood
Een weecke houtten kasken met sesse buskens Italiaensche zeepe A softwood case with six small boxes of Italian soap
Een kasken met pastillen ende pinetis A small case with balls of paste and pine5
Een kofferken daerinne een doosken met medailliën van Cardinal Borremeo A small chest in which is a small box with medals of Cardinal Borromeo
Een doosken met Agnus Dei A small box with an agnus dei
Een mate van het lichaem van Sint-Maria-Magdalena A measurement of the body of St. Mary Magdalene
Vier gewyde paternosters Four consecrated paternosters
Twee fleskens met olie van d'lichaem van Sint-Nicolai de Bari Two small bottles with oil from the body of St. Nicholas of Bari
Twee gouden ende drie silveren ringskens ende vyf silveren medaliën geraect aen 't hooft van Sint-Maria-Magdalena Two gold rings, three silver rings, and five silver medals which have touched the head of St. Mary Magdalene
Gewyde teeckenkens van Rome Consecrated drawings of Rome
Noch coperen medaliën van Cardinal Borromeo More copper medals of Cardinal Borromeo
Drie silveren medalikens ende eenige andere reliquiën Three small silver medals and some other relics
Acht brillen in een papier Eight [round] glasses [wrapped] in a piece of paper
Carte van de Doel ende Verebroec Maps of Doel and Verrebroek
Een laeyken met witten ambre A box/drawer with white amber [gris?]
Een groote Indiaensche, leiren tessche A large leather Indian bag
Boecken in theologie:
Biblia regia 5 linguarum in acht volumens gedruct by PlantinFl. 200-00
Evangelica historia imagines naturales, in folioFl. 18-00
Nicolai Cusani opera theologica, physica et mathematica, folio, Basileae 1565Fl. 4-05
Scrutinium scripturarum Pauli de Sanctae Mariae episcopi BurgensisFl. 1-05
Victorie Porcheti adversus impios Hebreos, folio, Parisiis 1510Fl. 1-00
Hieronymi Osorii Opera omnia, folio, Romae, 2 vol., 1592Fl. 15-00
Johannis Tauleri Homiliae, folio, Coloniae 1554Fl. 2-00
Caesaris Baronii Annales XII tom. Epitome Henrici Spondani, folio, ColoniaeFl. 8-00
Arias Montanus in Esaiam, 4°, 2 vol., Plantin 1599Fl. 3-10
Idem Commentarii in psalmos, Plantin 1605Fl. 1-15
Idem in 12 prophetas, Antuerpiae 1593Fl. 2-10
Idem in Novum Testamentum et Acta Apostolorum, 4°, PlantinFl. 2-00
[Fol. 2v]
Naturae historia. Plantin 1601Fl. 1-15
Psalmi carmine, 4°, 1574Fl. 0-16
Historia generis humani, 4°, 1593Fl. 1-05
De optimo imperio in Josuae commentarius, 1583Fl. 1-10
Hymni, 16°, 1593Fl. 0-12
De evangeliis et apostolorum actis, in 4°
Concordantiae bibliorum, 4°, Antuerpiae Plantin 1581Fl. 3-10
Petri a Navarra Theologia restituta, 4°, 1585Fl. 1-10
Clari Bovarchi Amphitheatrum honoris, Antuerpiae 1596Fl. 1-15
Theologia mistica Hieronymi Graciani, 1609
Pastorale Romanum, 4°, Plantin 1598Fl. 0-15
Disquisitionum magicarum Del Rio, 4°, Lovanii, 2 vol.Fl. 2-10
Caroli Scribanii Philosophia ChristianaFl. 0-12
Apparatus in revelationem Jesu Christi Gulielmi Alabastri, 4°Fl. 0-15
Insinuationum divinae pietatis Bredenbachii, 12°Fl. 0-10
Dionisii Areopagitae Opera, 16°, 1583Fl. 0-06
Granatensis Flores, 12°, Coloniae 1588Fl. 0-12
Libellus sodalitatis, 16°, 1587Fl. 0-05
Praxis spiritualis Brinii, 12°, 1581Fl. 0-06
Stimulus divini amoris Bonaventurae, 16°, 1583Fl. 0-06
Defensio Toletani statuti, 16°, 1573Fl. 0-04
Meditationes Augustini de Renardi, 16°, 1578Fl. 0-10
Dionisius De quatuor novissimis, Parisiis 1551Fl. 0-05
Exercitatio spiritualis Ignatii Loyolae, 12°, 1563Fl. 0-06
Officium hebdomadae sanctae, 24°, 16° bisFl. 0-05
Animorum conciliandorum ratio M. Junii, 1606Fl. 0-08
Enchiridion locorum communium Eckii, 12°, Coloniae
De imitatione Christi Kempis, 16°Fl. 0-04
Joachimus Pieronius De rebus gestis apostolorum, 12°, 1569Fl. 0-02
Breviarium Romanum, 16°, Parisiis 1574, Lyon 1558 bisFl. 1-00
Meditatio abbatis Sancti Theodorici ordinis CisterciensisFl. 0-06
Hymni et collectae evangeliorum etc. cum figurisFl. 0-06
Catholicus datam hereticis fidem servare teneatur, 12°, ColoniaeFl. 0-05
Johannis Thauleri Flores de veris virtutibusFl. 0-04
Vincentius Lirinensis contra heresesFl. 0-01
Orthodoxae fidei controversiae ScribaniiFl. 0-06
[Fol. 3r]
Psalterium Buchanani, Plantin bisFl. 0-10
Roberti Bellarmini Responsio ad librum: Triplici modo triplex cuneus, Coloniae 1610Fl. 0-09
Sacrarum ceremoniarum liber, 8°, Coloniae anno 1572Fl. 0-10
Harmonia evangelica Johannis RufiFl. 0-08
Precationes Spitoldii, 12°, Antuerpiae 1595Fl. 0-04
Synodus AntuerpiensisFl. 0-05
Biblia sacra, 8°, cum figuris, Parisiis 1573Fl. 1-15
Biblia sacra, 24°, Plantin, 4 vol.Fl. 1-00
Jacobus Jansonius in Canticum canticorum, Duaci 1576Fl. 0-05
Epistolae et evangelia, 8°, SylviiFl. 0-02
Enchiridion parvulorum BlosiiFl. 0-10
Novum Testamentum, 24°, 1584 PlantinFl. 0-08
Enchiridion precationum Tilman BorkensiFl. 0-02
Calvini infernus Cochelet, Antuerpiae 1608Fl. 0-08
Erasmi Ratio concionandiFl. 0-06
Lessius De statu vitae, Plantin 1613Fl. 0-12
Hygiasticon de valetudine et vitae conservatione
De providentia numinis, 8°, 1613
Sulpitii Severi Historia sacra, 8°, PlantinFl. 0-10
Exercitio spiritualis Loyolae, 12°Fl. 0-03
Precationes aliquae de natali ChristiFl. 0-01
Orationes Stapletonii, 8°, 1576Fl. 0-04
Palestria honoris pro Lipsio CocheletFl. 0-15
Enchiridion controversiarum CosteriFl. 0-08
Hosii De jure status ecclesiastici, tomus, 8°Fl. 0-14
Historia beatae Virginis Deiparae de populo almae urbis compendium, Romae, 4°Fl. 0-10
Notitia patriarchatuum et episcopatuum orbis Christiani, Antuerpiae Mirei, 8°Fl. 0-02
Catechismus historicus Antonii Averouii, 8°Fl. 0-15
Philosophus Christianus P. Caroli Scribani, in 8°
Alter Thomas de Kempis, 12°Fl. 0-04
Manuale Beatae Mariae Virginis, 16°Fl. 0-02
Speculum perfectionisFl. 0-02
[Fol. 3v]
In de Rechten:
Menochii Consilia, f°, 6 vol., Francofurti 1595
Menochius De arbitrariis iudicum questionibus et causis, f°, Coloniae anno 1575, 1595, 1599Fl. 0-03
De praesumptionibus, f°, Coloniae 1505, 1506Fl. 0-02
Pragmaticae, edicta, regiae sanctiones Regni Neapolitani
Sciopis Ramutii, f°Fl. 3-10
Speculum Roberti Maranti, 4°, Coloniae 1606Fl. 1-10
Practica Andreae Gail, 4°, Coloniae 1608
De theologia jurisconsultorum Joannis Pauli Windeck, 4°, Coloniae 1595Fl. 0-12
Tractatus de jure venandi, aucupandi et piscandi Georgii de NigromonteFl. 0-10
Discursus politiconterdicus, in 4°, 1614Fl. 1-00
Mattheus Wesenbeke De feudis, 8°, Coloniae 1583Fl. 0-06
Astrologici et mathematici:
Clavii Euclides, fº, Coloniae 1591Fl. 3-05
Octavii Pesani Astrologia, fº, Antuerpiae 1613Fl. 8-00
Hugonis Grotii Arateorum syntagma. f°, LeydaeFl. 1-16
Tabulae astronomicae divi Alphonsi. f°Fl. 1-00
Magnus canon mathematicae Antonii Magini, Francofurti 1610Fl. 1-10
Speculum uranicum Paulo Galuccii. Venetiis 1593Fl. 4-00
Augustinus Niphus De immortalitate animae, f°Fl. 0-15
Julius Firmicus, f°, Basileae 1551Fl. 2-10
Ephemerides Leovitii, f°, 2 vol., 1557Fl. 3-10
Francisci Junctinii Speculum astrologiae. Lugduni. 2 vol.Fl. 12-00
Lucae Gaurici Opera mathematica. 2 vol., BasileaeFl. 6-00
Ptholomei Opera preter geographiam, Basileae 1551Fl. 2-00
Orontii Quadratura Circuli, Parisiis 1544
Tychonis Brahae Mecanica, f°, Norimbergiae 1602 Fl. 2-10
Arithmetica Joannis Martini, 4°Fl. 0-06
[Fol. 4r]
Albohazen Halii De ludiciis astrorum, Basileae 1571Fl. 3-00
Pompili Asali Liber de rebus naturalibus et mathematicis, f°, Venetiis 1544Fl. 1-16
Eclipsium ab anno 1554 ad annum 1606 descriptio Leovitii, 1516Fl. 0-15
Ca[r]danus in Ptholomeum de astrorum iudiciisFl. 1-16
Hyginus Fabularum historiae, f°, BasileaeFl. 1-00
Horologiorum inventio Cherubini Sandolini, f°, Venetiis 1600Fl. 3-00
Arithmetica Orontii, f°, ParisiisFl. 0-04
Archimedis Opera graece latine, f°, Basileae 1544Fl. 4-10
Gulielmus Gilberti De magnete, f°, Londini 1600, etFl. 4-00
Juan Antonio Rusconi Architectura, f°, Venetiis 1590
Petri Nilus Ars navigandi, f°Fl. 2-00
Fabritius Paduanius De ventis et terre motu, f°Fl. 2-00
Theatrum instrumentorum Bessonii. f°Fl. 4-00
Joannes Porta Neapolitanus De zifaris, f°Fl. 2-00
Joannis Schoneri Opus mathematicum, f°Fl. 3-10
Clavius in Spheram de Sacro Busco, 4°, Lyon 1599Fl. 1-10
Ephemerides Anthonii Magini, 4°, Venetiis 1582Fl. 0-15
Continuatio Ephemeridum Coelestium Anthonii Magini, 4°, Francofurti 1688Fl. 2-10
Astrologica opuscula antiqua, Pragae, 4°, 1564Fl. 0-05
De cometis dissertationes Simonis Grynei, 4°, Basileae 1580Fl. 0-10
Ephemerides Stoffleri ab anno 1532 ad 1552, BasileaeFl. 0-10
Observatio[num] solarium libri 3 Jacobi Christmani Joannis Bergensis, 4°, Basileae 1601Fl. 1-05
M. Manilii Astronomicum Josephus Scaligeri, LeydaeFl. 1-10
Henrici Ransovii Horoscopographia, 1585 ArgentoratiFl. 0-15
Ephemerides Stadii ab anno 1585 ad annum 1606, LyonFl. 2-10
Ptholomei Quadripartitum, Lovanii 1568Fl. 2-05
Albima[sa]r De magnis coniunctionibus
Epitome totius astrologiae Joannis Hispalensis
Messaholae astrologi libri 3
Albohalus Arabus De iudiciis nativitatum, 1546
[Fol. 4v]
Augustinus Niphus De falsa diluvii pro[g]nosticationeFl. 0-05
Alcabitii Iudiciorum astrorum Isagoge, 1521Fl. 1-00
Sphera mundi compendium, Parisiis 1521
Astronomia Abumasaris Abalachi, 4°Fl. 1-05
Horarum natalium Joannis Rudolphi Camerarii Centuria 1a et 2a, 1610Fl. 0-12
Perspectiva Comunis Georgii Hartmanni, 1542Fl. 1-05
Ephemerides Andreae Perlachii pro anno 1529
Intrata del Re di Francia in Lione, 1548
Ephemerides Davidis Origani ab anno 1595 ad annum 1630, 4°, Francofurti 1599Fl. 2-10
Tractatus de globis coelestibus et terestribus Roberti Hues, 1601Fl. 0-08
Tichonis Brahae Mathematica, 3 vol., 4°, 1602Fl. 5-00
Astrolabium planum in tabulis ascendens Joannis Angeli, Venetiis, 4°, 1494Fl. 1-04
Synopticae tabulae Christophori Fenelii, Wittenburgo 1599Fl. 0-15
Joannis Clepperi Stella nova in pede dispentarii, 1596Fl. 1-00
Prutenicae tabulae coelestum Erasmi Reinboldi, 1585Fl. 1-15
Tabulae astronomicae Frederici Saminiati, 4°, 1599Fl. 1-00
Ephemerides Joannis Baptistae Carelli, 4°, VenetiisFl. 0-10
2 Cosmographia Appiani, 1581, 1584 bisFl. 1-10
Enarratio elementorum astrologiae Valentini Nabod
Speculum astronomicum A. Romani, Lovanii 1606Fl. 0-12
Abraham Judei Tractatus de nativitate, 1545Fl. 0-08
Idea mathematica Adriani Romani, Antuerpiae 1603Fl. 0-10
Taisnari usus spherae et annuli sphaerici usus et fabrica, Antuerpiae 1560Fl. 0-06
De maculis solaribus, 4°Fl. 0-15
Descriptio ac delineatio (freti) detectionis
Exemplar libelli regis Hispaniae de Australibus
Itinerum ducentium et fluviorum labentium e Moscovia orientem et aquilonem versus in Siberiam Samoiediam
Octavii Merini Oratio de nova stella, Venetiis 1606Fl. 0-05
Apparatus in revelationem Jesu Christi authore Guliello Alabastro Anglo, 4°, 1601 Antuerpiae
[Fol. 5r]
Leovitii Ratio iudicandi genituras, 1558Fl. 0-10
Comparatio Lapalei de astrorum scientiaFl. 2-10
Orontii Canon in planetarum aequatorium, Parisiis 1538Fl. 1-10
Albohali Arabi Liber de iudiciis nativitatum
Canones de mutatione Aurae Joannis Veneri Noraici
De furtivis litterarum notis Joannis Baptistae Portae, Neapoli 1592Fl. 0-18
Leonis Baptistae Alberti De re edificatoria, ParisiisFl. 0-10
Architectura de Leone Baptista Alberti, Venetiis 1565Fl. 3-00
Physionomia Joannis Baptistae Portae, Neapoli 1563Fl. 1-04
Physiognomia Joannis Baptistae Portae, 8°, 1591Fl. 2-00
Perspectiva comu. Joannis Cantuarensis episcopiFl. 0-15
Hieronis Alexandri Spiritualium liber, Urbini 1571Fl. 0-15
Orontius Fineus De horologiisFl. 0-10
Ptholomei 100 Sententiae et Pontanus De rebus coelestibus, 4°, Venetiis 1519Fl. 0-07
Joannes de Monteregio Tabulae astronomicae, 4°Fl. 0-08
Libellus geographicus Sideroc[r]ate, 4°
Ephemerides 36 annorum David Origanii
Nicolai Muleri Tabulae frigicae lunae solaris ex fonte Ptholomei, Copernici, et regis Alphonsi, 4°, 1611Fl. 2-10
De lumine et umbra Francisci Maurolici, in 4°, Lugduni 1613Fl. 0-12
Christophori Peselii Praecepta Genetliaca, 4°, 1607Fl. 1-05
De ponderibus, nummis et mensuris Joannis CapelliFl. 0-12
Astrologia Wolphgangi Satleri, Montisbelgardi 1605Fl. 0-09
De natura coeli triplici libri 3 Conrat AlslachiFl. 0-06
Joannis Garcei De tempore, 8°, 1563Fl. 0-15
Meteorologia eiusdem, 8°, 1584Fl. 1-04
Henrici Ransovii Tractatus astrologicusFl. 0-12
Astronomica Institutio Ad. Adriani, Franicker 1600Fl. 0-18
Idea mathematica A. Romani, 8°, 1602Fl. 0-06
Tractatus novus de cometis A. RochenbachFl. 0-06
Davidis Seranii PhysicesFl. 0-07
Tractatus de astrologiae principiis, 8°
Prophetia Anglicana Merlini Ambrosii Brittanni, 8°, 1603Fl. 0-07
[Fol. 5v]
Joannes Garceus De erigendis figuris coeli, 8°, 1601Fl. 0-05
Medicina astrologica Xilandri, 8°, 1577Fl. 0-04
Georgii Trapezonti In aphoris. Ptholomaei, 8°, 1544Fl. 0-03
Antonii Torquati Pronosticon de eversione Europae, 8°, Antuerpiae 1544Fl. 0-02
Antonii Magini Novae coelestium orbium theoricae, 1608Fl. 0-15
Pauli Crusii Liber de epochis seu aeris temporum facultat., 8°, 1578Fl. 0-08
Arcandam De veritatibus astrologiae, Parisiis 1542Fl. 0-06
Copernicus De libris revolutionibus, 8°, Basileae 1581
Polyeni Stratagemata, 8°, BasileaeFl. 0-08
Gulielmus Philander in 10 libros Vitruvii, 8°, 1545Fl. 0-12
Physionomia Joannis Baptistae Portae, 1593Fl. 1-00
Euclidis Elementa, 8°, ColoniaeFl. 0-03
Gemma de divinis characterismis, 8°, Plat. 1572Fl. 0-10
Trytemii Geographia, 8°, Basileae 1600
Caroli Bovellii Geometricum opus, Parisiis 1557Fl. 0-06
Syllagogae stratagematum militarium Vegetii, 16°Fl. 0-08
Epitome de primo motu Victoris StrigeliiFl. 0-10
Astrolabium Joannis Stofflernii, 1553, 8°, Parisiis
Claudii Ptholomei Liber de praedictionibus astronomicis, 12°Fl. 0-05
Thomas Jordanus De aquis medicatis Moraviae
Italici:
Architettura di Palladio, f°, Venetiis 1601Fl. 4-00
Corona et palmo di artigliera di Alexandro Capo, VenetiisFl. 3-00
Fortificationi di Bonavito Lorini, Venetiis 1597Fl. 5-00
Fortificationi di Girolamo Maggi, f°, Venetiis 1564Fl. 3-10
Practica di perspectiva di Lorenzo Strigatti, Venetiis 1596Fl. 6-00
Regole delle cinque ordine d'architettura di Jacomo Borossio, Venetiis 1596Fl. 3-00
Architettura di Giovanni Antonio Rosconi, Venetiis 1595
Opera mathematica di Tartaglia, f°, Venetiis 1556Fl. 10-00
Opera di Serlio Serlio [sic] Architettura et perspettiva, Venetiis 1600Fl. 5-00
Compendio delle grandesse della terra
Perspettiva di Lorenzo Strigatti, f°
[Fol. 6r]
Opera mathematica di Tartaglia
Delle diffese et affese della citta et fortesse, 4°, Venetiis 1601Fl. 2-00
Architectura Vitruvii, 1567Fl. 3-00
Diversi stromenti di astronomia di Giovanni Paulo Galucci, Venetiis 1597Fl. 2-10
Sfera di Picculhomini, VenetiisFl. 1-05
Di Herone Alexandrino Machine se moventi, 4°, Venetiis 1601Fl. 0-16
Architettura militare Antonio LupeciniiFl. 0-15
Discorso sopra la fabrica delle verge astronomiche Antonio Lupicinii
Epistola pirotechnia di Vanuccio Biringoccio, 1559Fl. 0-18
Opus mathematicum Joannis Schoneri
Delle significatione de i pianeti seconde la sententia di Belhai et altri altichi savii di Babilonia, 8°
Prognostico perpetuo di padri antichi, Venetiis 1595Fl. 0-01
Nova tabula astronomica de Monteregio
Liber geographicus Samuel Siderocrate
Della transmutatione metallica B. Nazari, 4°, 1599Fl. 0-15
Historici et humanistici:
Introitus civitatis Antuerpiensis Ernesti, fº, PlantinFl. 3-00
Historia Virginae Insulae et Indiarum occidentalium, fº, Francofurti 1609, 3 tomiFl. 10-00
Annales domus Austriae Ger. Del Rio, fº, Oeniponte 1592Fl. 2-00
Descriptio Ptholomaice Wytvliet, Lovanii 1597Fl. 1-05
Olaus Magnus De rebus septentrionalibus, Romae 1555Fl. 2-00
Gesneri Historia aquatilium et De piscibus, 1558
De quadrupedibus oviparis, f°, 1554
De quadrupedibus viviparis, 1552 Tiguri
Navigatio ac navigatio Joannis Augustini Linscotani in Indiam orientalem, f°, Hagae-ComitisFl. 4-00
[Fol. 6v]
Ducum Brabantiae chronicon Adriani BarlandiFl. 3-10
Forestiers et Contes de Flandres, f°
Symbola divina et humana pontificum, imperatorum et regum Ottavii de Strada, f°, 1600Fl. 3-10
David Lindanus De homine et eius institutione, 1615Fl. 0-05
Atrium heroicum caesarum, regum, aliorumque effigies regum ac principum, f°Fl. 3-10
De rebus gestis a Fr. Ximeno Gomezii Tolotano, 1569Fl. 2-00
Caesarum, tirannorum et magnatum effigies Octavii de Strada, in f°, Francofurti anno 1615Fl. 4-00
Familiarum Romanarum stemmata per Ricardum Streinnium, anno 1559Fl. 1-10
Affinitates fere omnium principum christianitatis cum serenissimo Francisco Medices magno duce Hetruriae per Stephanum doctorem Franciscanorum, Parisiis 1586
Chronicon Eusebii Caesariensis, sancti Hieronymi, presbyteri Sigeberti, Anselmi, Miraei, 1608Fl. 2-00
Davidis Lindani Tenremondani, 4°, Antuerpiae 1612Fl. 1-00
Illustrium imagines quo extant Romae, AntuerpiaeFl. 2-10
Theatrum urbium Italicarum per Bertelli, Venetiis 1597Fl. 2-00
Epitome theatri Orthelii, 8°Fl. 3-00
C. Iulii Solini Memorialia mundi, 2 voll., 1600 FrancofurtiFl. 2-00
Diarium historico-poeticum, 4°Fl. 0-05
Declaratio Caesareae majestatis in negocio religionis, 4°Fl. 0-03
Icones et figurae Sultanorum TurcicorumFl. 1-05
Pannoniae historia chronologica, 4°
Respublica P. Gregorii Tholosani, 8°Fl. 1-10
Portugalliae coniunctio cum regno Castilliae, 8°Fl. 0-12
Commentarii Caesaris, 8°, Plantin 1603Fl. 0-12
Simlerus De republica HelvetiorumFl. 0-07
Urbis Jerusalem descriptio Christiani Adecronii, 8°, 1585Fl. 0-05
Respublica Bodini, 8°, Francofurti 1604Fl. 1-06
Itinerarium sive viaticum, 16°, NorimbergiaeFl. 0-05
[Fol. 7r]
Cornelius Tacitus Lipsii, 8°, Plantin 1600Fl. 1-05
Damianus Goes De rebus LusitanicisFl. 0-12
Sigonius De antiquo iure Italiae, 8°, 1588 ParisiisFl. 0-06
Observatio Castrensium et Ungaricarum, 8°, Francofurti 1606Fl. 0-05
Descriptio Rheni B. Molleri, 8°, 1574Fl. 0-04
Commentarius de Islandia per Augenium JonamFl. 0-03
Itinerarium Italiae Schotti, AntuerpiaeFl. 0-07
Theatrum mundi per OrtheliumFl. 18-00
De Gallorum imperio, 8°, Lausannae 1595Fl. 0-10
Itinerarium Antonii Augusti, 8°, Coloniae 1601Fl. 0-08
Velleius Paterculus, 8°, Plantin 1601Fl. 0-10
Magni Tamerlanis vita, 12°, 1600Fl. 0-02
Francisci Guicciardini loci 2, 8°Fl. 0-05
Otthonis Heurnii Barbarica philosophia antiquaFl. 0-04
Joachimis Camerarii Symbolorum et emblematum et Centuria, 2 voll.Fl. 3-00
Affectuum Anani imagines, 4°Fl. 1-00
Historiae sanctae Virginis de populo almae urbis Romae, 4°, 1599
Andreae Desendii Antiquitates Lusitaniae, 8°, 1600
Puteani Historiae Insubricae, anno 1614Fl. 0-07
Etruriae antiquitates per Gulielmum Postellum, anno 1551
Paraph[r]asis seu epitome inscripta Erasmi Roterodami, Lugduni 1543Fl. 0-05
Emblemata Andreae Alciati Gallico Latino, anno 1536Fl. 0-04
Historici Italici:
Regole militari sopra il governo di servitio della cavalleria Francesco MelzoFl. 2-00
Delle historie naturale di Ferante Imperato, f°, 1599Fl. 3-10
II thesoro politico et regio di stati di Comino Ventura, 4°, Milano, prima parteFl. 1-10
I carchi militari di fra Lelio Brancaccio, 4°, Anversa 1610Fl. 1-00
Descrittione et feste fatte nelle nosce de Cosmo de Medici, 4°, Firenze 1608Fl. 3-10
Viaggio di Venetia a Constantinopoli per mare et per terreFl. 1-16
Vita de i Re di Napoli di Scipione VierinellaFl. 1-08
[Fol. 7v]
Antiquita della cita di Possuolo, 8°, 1591Fl. 0-07
Polidoro Virgilio Inventioni delle cose, 8°, Venezia 1555Fl. 0-08
Imagini de'i Dei antichi di Vincenso Cartari con li figure, 4°, Venezia 1581Fl. 3-05
Genealogia de'i Dei antichi di Boccacio, 4°, Venezia 1581Fl. 1-10
Della guera di Fiandra di Cesare Campan[a]Fl. 3-00
Italici in genere:
La civil conversatione di Stephano GuazzoFl. 0-10
Scielta di lettere di Bartholomeo Zucchi, 4°, Venezia 1595Fl. 1-05
Statuti di Malta, 4°, Venezia 1597Fl. 1-10
Thesoro della cancelaresque di Ludovico Curione, 4°Fl. 0-18
Jerusalame liberata di Torquato Tasso, 1593Fl. 0-16
L'hospitale di Pazzi di Thomazo Geroni incurabili, 4°, Venezia 1601Fl. 1-05
Idea del giardino del mondo Thomaso ThomayFl. 0-12
I Donneschi defetti Guiseppe PassiFl. 1-06
La nobilità delle donne et i defetti degli huomini di Lucretia Marinella
Della compagnia della Lesina, 4°Fl. 0-06
Dello stato maritale Guiseppe Passi, 4°, 1602 VeneziaFl. 0-12
Sculta di lettere 1 et 2Fl. 2-15
Rime spirituali di Gabriele Fiammi con l'espositioneFl. 0-15
Risposo di Borgini, 8°, Florentiae 1584Fl. 0-15
Aggiunte di Giovanni Bottero, 8°Fl. 0-08
Libro di tintoria intitulato Litto, 1565Fl. 0-07
Scielta di facetie motti burli del Paviano Arlotto, Venezia 1601Fl. 0-06
Sommario di tutti Ie science de Domenico Delphino, Venezia 1584
Rime di Pietro Bembo, 12°, Venezia 1563Fl. 0-09
Piacevoli di Cesare Caporali, 1583
Rime scielti di diversi autori, 1564Fl. 0-15
Magico legato di P. Ben[e]detti, 12°, Antuerpiae 1607Fl. 0-05
Campo di fior 4 linguarum, 16°, Londini 1583Fl. 0-07
Tre discorse sopra il modo d'alzar acque da luogi bassi, 4°, ParisiisFl. 0-12
Trattato del radio Latino di Latino Orsini, 8°, Romae 1586
Rime et prose Johannes de la Casa, 8°Fl. 0-08
Meditaciones de Johannes Taulero, 8°Fl. 0-10
[Fol. 8r]
Lagrime de S. Pietro Luigii Transsilli, 8°, 1595Fl. 0-14
L'Amorosa fiammetta di Boccacio, 8°, 1586Fl. 0-06
Pastor fido di Battista Guarini, Venezia 1601Fl. 0-06
Arcadia di Sennazaro, 12°, Venezia 1551Fl. 0-03
Dialogi di ginochi Senese, 8°, Venezia 1598Fl. 0-06
Georgica di Virgilio Mario Nicrosoli 1543Fl. 0-04
Conclusioni di Platone conformi a la doctrina Christiana, 8°, 1590Fl. 0-04
Selve di bellissimi dubii Annibal NenelliFl. 0-06
Detti et fatti piacevoli di Guicciardini, Venezia 1598Fl. 0-06
Philosophia di Piccuolhuomini, 4°, Venezia 1585Fl. 1-04
Maniera del imbriare assegiare et ferare cavalli Cesare Fiaschi, 4°, 1598Fl. 0-15
Scielti di diversi avertimenti pertinenti a cavalli, 4°, Venezia 1590Fl. 0-10
Compendio delle grandesse et devotissima chiesa di Santa Maria di populi RomaFl. 0-10
Lettere familiare d'Annibal CaroFl. 0-07
Politica et ragioni di stato et bon govierno di Pietro Andrea Canoniere, in 4°Fl. 2-05
Historia d'Aurelio et Isabella onde si ventillo chi muove: piu l'amore, l'huomo ala donne, Parisiis 1548, in 16°Fl. 0-03
II fulmine contre i medici putacii, 4°Fl. 0-10
Flagello de medici comuni, 4°Fl. 0-15
Humaniores:
Calepinus 7 linguarum, Lugduni 1580Fl. 3-15
Senecae opera, f°, Lipsii, f°, PlantinFl. 3-00
Ericii Puteani Laudatio vel melioris naturae et disciplinae imago, 1607Fl. 0-08
Virgilius cum annotationibus Servii Honorati, Venetiis 1588Fl. 2-00
Bibliothecae Gesneri epitome, f°, Tiguri 1583Fl. 3-00
Dionisii Lambini Commentarii in Horatium, f°, Francofurti 1587Fl. 2-00
Alphabetum Hebraicum Joannis Boulesae, f°, Parisiis 1516Fl. 0-12
2 Vita Justi Lipsii Mirei, 4°, AntuerpiaeFl. 0-01
Senecae opera, f°, Plantin 1605
Augustinus Niphus De immortalitate animae, De anima beatorumFl. 0-13
Ludovicus Vives De disciplinisFl. 0-15
[Fol. 8v]
Theatrum universae naturae Joannis Bodini, 8°, Lyon 1596Fl. 0-08
Gaudentii Merulae Mirabilia, 8°, Lyon 1550Fl. 0-02
Julii Cesaris Scaligeri PoemataFl. 0-05
Vidi Fabri Pibraccii Opuscula poetica, Parisiis 1584Fl. 0-02
Oratio funebris in obitum episcopi Antuerpiensis MiraeiFl. 0-01
Palestri[t]a honores D. Hallensis pro LipsioFl. 0-02
Juvenalis, 16°Fl. 0-02
Opera Justi Lipsii:
2 Lipsii Militia Romana, 4°, 1595, 1596Fl. 7-10
Fama posthuma, 4°, 1607
Lovanium, 4°, 1607
Centuriae epistolarum, 4°
Monita et exempla politica
De cruce, 1694 [sic]
Polytica, 4°
Saturnalia, 4°, 1588
Diva Virgo Hallensis
Poliorceticon, 1596
Dissertatiuncula apud principes, 4°, 1616
De Vesta et Vestalibus
Admiranda de magnitudine Romana
Manducatum ad Stoicam philosophiam
Oratio in Funere Lipsii funera, 4°, Lovanii
2 Vita Justi Lipsii Miraei, 4°
Epicedia in obitum Lipsii
Lipsii Poetica, 8°, Antuerpiae 1606, Centuriae epistolarum 2
Hispaniarum vindiciae tutellares Ericii Puteani, 4°Fl. 0-07
Franciscus Valesius De sacra philosophia, 8°Fl. 1-00
Dialectica Hunei, 8°Fl. 0-06
[Fol. 9r]
Thomas Bosius De iure divino
Epicteti Enchiridion, 8°, Hieronymi WolfiiFl. 0-18
Epicteti Enchiridion, 16°, PlantinFl. 0-02
Jamblicus De misteriis Aegyptiorum, 16°, 1577Fl. 0-05
Grammatica Verepei, 8°, AntuerpiaeFl. 0-10
Epitaphia Alexandri Farnesii diversoiurn authorumFl. 0-06
Horatius, 8°, Plantin, 16°Fl. 0-10
Joachimi Pereonii Dialogorum de lingua GallicaFl. 0-08
Lachrimae Sweertii in obitum OrtheliiFl. 0-02
Nomenclator Adriani Iunii, 8°Fl. 0-16
Joviani Pontani Opera, 8°, 4 voll.Fl. 3-00
Alciati Emblemata, Minois, 8°, 1601Fl. 0-10
Petronii Arbitri Satyricon, 1610Fl. 0-10
Julii Cesaris Scaligeri Epistolae et orationes, 1599Fl. 0-10
Responsio ad edictum regis Angliae, 8°, 1592Fl. 0-04
Dialogus de pace, 8°, 1579Fl. 0-02
Puteanus De conviviis, Lovanii, 12°, 1609Fl. 0-05
Claves artium liberalium Taeb., 8°, 1586Fl. 0-02
Mare liberum sive de iure quod Batavis competit ad indicana commerciaFl. 0-02
C. Valerii DialecticaFl. 0-02
Ars memorie Hieronymi Marafioti, 1603Fl. 0-02
Terentius, 8°Fl. 0-03
Commentarii Caesaris, 8°Fl. 0-08
Symmachi Epistolae, 16°, LyonFl. 0-08
Justinus historicus, 16°Fl. 0-04
De offitio justi regis Agapeti, 12°Fl. 0-02
Albericus Gentilis De armis, Romae 1599Fl. 0-05
Puteani Tesserarum philotesiarum libri 2, 8°Fl. 0-02
Descriptio viatorii Levini Hulsii, 16°, 1600
Puteanus De laconismo, 12°, Lovanii 1609Fl. 0-03
Euphormionis Lusinini SatyriconFl. 0-06
[Fol. 9v]
Speculum tragicum regum et principumFl. 0-04
Thesaurus artificiosae memoriae C. Rosselii, 4°, Venetiis 1579
Alpinus De praesagienda vita et morte, 8°, Francofurti 1601
Osorius De iustitia, 4°, Venetiis 1564Fl. 0-12
Flaminius De hominis felicitate
Vita Reginaldi Poli, 4°
Levinus Lemnius De miraculis naturae, 1616Fl. 0-07
Cardanus De subtilitate, 8°, et VarietateFl. 1-16
Magia naturalis a Porta, 8°, 1597Fl. 0-10
Tractatus de portentosis luxuriosisque nostri seculi conviviis, 12°, Marpurgi 1609Fl. 0-04
Monumenta sepulchraria [sic.] ducatus Brabantiae SweertiiFl. 0-08
Johannis Woveri Panegyricus Austriae, 8°Fl. 0-08
Emblemata amorum Otthonis Veni, 4°Fl. 1-16
Emblemata Horatii Flacci Otthonis Veni, 4°, 1616Fl. 4-00
Sidereus Mincius De admirabilibus, 4°
Theatrum mundi et temporis P. Galuccii, 4°
Galeottus Martius De doctrina promiscuaFl. 0-05
Selectae Christiani orbis deliciae SweertiiFl. 0-09
Trithemii Stenographia, 4°, Francofurti 1608Fl. 0-16
Tragedia Anglicana, anno 1606Fl. 0-02
Aurei Velleris descriptio Gulielmi Nuñez, 1606Fl. 0-07
Vae victis lusus, 8°, LeyaeFl. 0-02
Conspicilia botanica, 8°
Cathechismus Calvinisticus
Polygraphia ThrithemiiFl. 0-10
Polyeni Stratagemata, 8°Fl. 0-05
Sybillina oracula Joannis Chrisoppei BrittanniFl. 1-05
Metamorphosis Ovidii, 4°Fl. 0-12
Memora P. Ravennatis, 4°Fl. 0-02
Theatrum musicum, f°, LovaniiFl. 0-06
Tabulature de luth
[Fol. 10r]
Origines equestrium sive militarium ordinum, libri 2, Antuerpiae, MiraeiFl. 0-10
Vita Lipsii in albaFl. 0-01
Bibliothecae Antuerpiensis primordiaFl. 0-01
Emblemata amatoria, 4°Fl. 1-05
David Seranius Hecatomben, 8°, FrancofurtiFl. 0-10
Medici et chirurgici Italici:
Leonardi Fiarovanti PhisicaFl. 6-00
Thesoro della vita humana, 8°
Chirurgia regimento della pesta
Capricci medicinali
Compendio di secreti rationali et medicinali
Trattato della pesta Antonio Linii, 4°Fl. 0-01
Anime Stramenti de li Ucelli, Roma 1572Fl. 0-02
Coltivationi di Luigi Alamanni, 8°Fl. 0-06
Agricoltura d'Agostin Gallo, 8°, 1588Fl. 0-16
Secreti di Fallopio, 8°Fl. 0-08
Pimandro di Mercurio TrismegistoFl. 0-05
Delle gemme que produce natura Ludovico Dolce
Del historia naturale
La nova vaga et dilettevola villa di Falcone, 8°, 1599Fl. 0-12
L'arte vetraria del Antonio Neri, Fiorenze 1612Fl. 0-15
La espositione de Geber di Giovanni BracaschiFl. 0-08
Medici et chirurgici:
Julii Caesarii Anatomia, f°, Ferariae 1600Fl. 5-00
C. Clusii Herbarium, f°, Plantin 1601Fl. 3-10
Chirurgia magna Paracelsi, f°, Argentorati 1573Fl. 2-00
Valerii Cordi In Dioscoridem Commentarii, f°Fl. 1-05
Pandectae medicinae VieniiFl. 1-00
Joannis Arculani Opera medica, f°, Basileae 1540Fl. 1-16
Andreae Vesalii Anatomia, f°, Venetiis 1588Fl. 4-00
Herbarium Antonii Nerii PavodetensisFl. 1-00
Historia Gesneri aquatilium et De Piscibus, f°Fl. 16-00
De quadrupedibus oviparis, f°, Tiguri
De quadrupedibus viviparis, f°, Tiguri
[Fol. 10v]
Christophori Pezelii Precepta Genetliaca, 4°, FrancofurtiFl. 0-07
Historia hortensium Mizaldi, 8°, Coloniae 1577Fl. 1-04
Antonii Mizaldi Memorabilia, 8°, Parisiis 1584
Antonii Mizaldi Ephemerides perpetuae, 12°
Heckii De peste disputatio, 4°, 1605Fl. 0-02
Idea medicinae philosophicae Petri Severini Dani, 4°, Basileae 1571Fl. 0-10
Fasciculus Paracelsicae medicinae, 4°, 1585Fl. 0-06
De re cibaria Joannis Bruernius, 8°, FrancofurtiFl. 0-05
Paracelsi Onomasticon philosophicum, 8°, 1574Fl. 0-02
115 Curationes et experimentaFl. 3-00
Compendium, 8°
De vita longa, 8°, Basileae
Primum manuale
Aurora
De natura rerum, Paragraphorum libri 14
Preparationum libri 2, 8°
Archydoxa, 8°
Collectanea, 8°
Paracelsi Opera omnia, 4 voll., 4°, Francofurti 1590Fl. 7-00
De venenis ratio curandi Hieronymi Abra, 8°, 1603Fl. 0-09
Severini Pinei Tractatus analyticusFl. 0-05
Bartolomei Anglici De genuinis rerum proprietatibus, 8°Fl. 1-05
Cato et Columella De re rustica, 8°, 1536Fl. 0-07
Historia plantarum, 16°Fl. 0-07
Theofrasti Historia plantarum, 8°Fl. 0-05
Ferarius De pudendagra, 8°, 1564
Georgii Pictorii Opera medica, 8°, Basileae 1565Fl. 0-07
Guinteri Gyneciorum Commentarii, 8°, 1606Fl. 0-03
Joannes Mockius De causis concretionum et dissolutionum rerum, 8°, 1596Fl. 0-05
Isagoge Arnoldi de Villa NovaFl. 0-03
Herbarium Dodonei, 8°Fl. 0-10
Martini Rulandi Centuriae Empiricae, 3 voll.Fl. 1-10
Thesaurus sanitatis Libautii, 16°Fl. 0-09
Martinus Pansa De proroganda vita, 8°, Lipsiae 1615Fl. 0-18
[Fol. 11r]
Albertus Magnus De secretis mulierumFl. 0-03
Idem MineraliaFl. 0-07
Herba Panicea Egidi Everarti, 16°Fl. 0-03
Institutiones medicae primae S. Meyronis
Medicina Salernitana, 16°Fl. 0-06
Cent. IX memorabilium Mizaldi, 16°Fl. 0-05
Ranzovius De conservanda valetudineFl. 0-05
Emanuel Gomezii Pestilentiae curatio, AntuerpiaeFl. 0-05
De variolis et morbillis Thomasi MinandoFl. 0-06
Quercetanus De re medica, 8°, 1601Fl. 0-07
Villa Joannis Baptistae Portae, 4°, Francofurti 1592Fl. 1-10
T. Jordanus De aquis medicatis Moraviae, Francofurti 1586Fl. 0-05
Joannes Crato Assertio de peste
Historia hortensium Misaldi, 8°Fl. 0-12
Prosperi Alpini Liber de presagienda vita et morte aegrotantium
Petri Pauw Anatomia, anno 1615, 4°Fl. 1-05
F. Heloani Curatio sculpeti vulneris, 8°, anno 1614Fl. 0-12
Pestis Alexicacus Quercetani, 8°, anno 1609Fl. 0-15
Anatomia Vitrioli Angelisale, 16°, Aureliae Allobrogum, 1613Fl. 0-04
Ludovici Nonnii Ichtyophagia, 8°, Antuerpiae 1616Fl. 0-07
Chimici:
Andreae Libavii Alchimia, f°, 1606Fl. 5-00
Libavii Sintagmatis chimicorum, tomi 2, in f°, 1613Fl. 6-00
Appendix Andreae Libavii, f°, 1615 Francofurti
Basilica chymica Oswaldi CrolliiFl. 1-05
Eiusdem De signaturis internis rerum
Casparus Bauhinus De lapide bezar natura et origineFl. 0-08
Theoremata chymotechnica Joannis Renari, 1613Fl. 0-16
Tyrocinium chymicum Joannis Beguini, 8°, 1612Fl. 0-06
Raymundi Lullii Secreta secretorum, 8°Fl. 0-02
Artis chemicae principes Avicenna et GeberFl. 0-12
L. Ventura De ratione conficiendi lapidis philosophici, 8°Fl. 0-08
Joannis Quercetani Medicinae hermeticae, 8°, 1564Fl. 0-08
[Fol. 11v]
Collectorium alchemiae Richardi Anglici, 8°Fl. 0-12
Raymundi Lullii Opera, 8°Fl. 1-10
Duodecim principia philosophiae Raymundi, 4°
Theatrum chymicum Urzellis, 3 voll., 8°, 1602Fl. 2-00
Sophia (Antiquit) chymica descripta
Philosophiae chimicae vetutissima scriptaFl. 0-08
Antonius Laurentius De risu, 8°
Andreae Libavii Neoparaselsica, 8°, 1594Fl. 1-04
Apologia chymica adversus Lybavium, 1597Fl. 0-07
Joannis Garlandii Compendium alchemiae Quadriga aurifera et Triga chimica, 8°Fl. 0-12
Andreae Libavii Tractatus 2, 8°, FrancofurtiFl. 0-08
Andreae Libavii Singularia, 3 voll., 8°, FrancofurtiFl. 2-05
Andreae Libavii Controversiae, Francofurti 1600Fl. 0-10
Andreae Libavii Epistolae, 8°, Francofurti 1595Fl. 1-16
Apologia chrisopoiae et argyropoiae, 8°, per Bernardum PinotumFl. 0-15
Raymundi Lullii Testamentum, 8°, Coloniae 1573Fl. 0-10
Alchemia Nicolai GuibertiFl. 0-06
De lapidis physici conditionibus Oswaldi Vogelii, 1595Fl. 0-06
Gebri Arabis Alchemia, 8°, 1599Fl. 0-07
Turba philosophorum Ars aurifera, 1 vol.Fl. 0-12
Coelum philosophorum diversorum, 8°Fl. 0-06
Monas hyeroglifica, 8°Fl. 0-06
Alchemia Libavii, 4°, 1597Fl. 1-10
De auro dialogi 3 Abraham a Porta-LeonisFl. 0-07
Theatri chymici, volumen quartum, in 8°, anno 1613Fl. 1-05
Philippi Muleri Chimico-medica, in 16°, anno 1614Fl. 0-12
Jacobi Bessonii Ars extrahendi olea, 1571Fl. 0-07
Margarita preciosa novella Johannes Boni, 8°, 1602Fl. 0-10
Novum lumen chymicum, 12°, 1602Fl. 0-04
Thesaurus Enonomi, 16°, 1555Fl. 0-05
Congeries Paracelsicae chemiae, 8°, 1581
Margarita preciosa diversorum, Venetiis 1546Fl. 0-10
Thomas Erastus De auro potabiliFl. 0-12
De transfiguratione metallorum Morieni
Andreas Baxius De gemmis et lapidibusFl. 0-08
[Fol. 12r]
Tractatus de lapide philosophorum Iusti a Balbia, 8°, 1600Fl. 0-07
Tractatus de lapide philosophorumFl. 0-05
Hieronymus Rubeus De distillationibus, Basileae 1595Fl. 0-06
Greveri Secretum de lapide philosophorum, 1600
Regulae Bursates De secretorum alchimia
De alchimiae difficultatibus Theobaldus de Hogelande, 8°, Coloniae 1594Fl. 0-05
Chemia Roberti Vallensis, 8°, 1602Fl. 0-05
Theodori Torqueti Apologia chimicaFl. 0-03
Joannis Isaaci Opera mineralia, 8°, Leydae 1600 bisFl. 0-10
Tractatus chemicus theosophiae palmarium, 8°, Lugduni 1601Fl. 0-05
Quercetanus ad Riolani excursum incursio, 8°Fl. 0-01
Joannes de Rupescissa De quinta essentia, 1597Fl. 0-07
Ars theoriae transmutationis metallicae, 1550Fl. 0-03
Clavis totius philosophicae chymisticae Dorn, 1567Fl. 0-05
Synonima archanorum chymicorum Andreae Blavii, Francofurti 1593
Theatrum chymicum, voll. 4
Disputatio chymico-medici Joannis Hartmanni, 4°, 1611Fl. 0-08
Dominici Gnosii Tractatus de lapidis, Hermetes, Lipsiae 1610Fl. 0-08
Francisci Maurolici Theoremata de lumine et umbra, 4°, Lyon 1613
De veritate et antiquitate artis chimiae, 16°, 1561Fl. 0-03
Heronis Alexandrini Spir[it]alium liber, 4°, 1575
Monas hieroglifica, 8°
Lampas vitae et mortis Joannis Ernesti Burgravii, 8°, 1610Fl. 0-05
Secreta secretorum Lullii, 8°Fl. 0-02
Artef. clavis, 8°, Parisiis
Aurum non aurum auctore Mattheo Gwynn, 4°, Antuerpiae 1613Fl. 0-15
Gallici in genere:
Bastimentz de France Du Cerceau, Paris 1576Fl. 6-00
Histoire de Paolo Iovio, f°, Paris, 2 voll.Fl. 3-10
Vies de Plutarque, f°, LausannaeFl. 4-10
Rondelet Des poissonsFl. 3-00
Chirurgie d'Ambroise Paré, f°Fl. 6-00
Harmonie du monde, Paris, f°Fl. 3-00
Grande chirurgie de Paracelse, 4°Fl. 1-16
Maison rusticque, 4°, Lyon 1594Fl. 2-00
L'union du royaume de Portugal à celle de Castille, 8°, ParisFl. 0-12
La transformation métallique, 8°Fl. 0-04
Amours de Léandre, 12°, à LyonFl. 0-10
[Fol. 12v]
Arithméticque de Coignet, 8°Fl. 0-08
Marsilii Ficini De la vie, 8°, Paris 1582Fl. 0-12
Responce de Cochelet à l'abiuration que font les CalvinistesFl. 0-08
De la constance en calamités publicqFl. 0-04
Victoire du corps de dieu BeelzébudFl. 0-04
Théologie germanicq, 8°, 1558Fl. 0-02
Théologie naturelle de Raymond Sebond, 8°Fl. 0-18
Sermon de Boucher de la simulée conversion du Roy de FranceFl. 0-07
Richeome Discours pour la religion, 12°, ParisFl. 0-10
L'abbrégé chemin de la paix de l'âme dévote, 12°, 1604Fl. 0-02
Discours de la vie et mort de P. MarnixFl. 0-03
Essais de Montaigne, 8°, 4°, 12°Fl. 1-00
Internelle consolation, 8°Fl. 0-06
Appian Alexandrin Des gueres romaines, 8°Fl. 1-16
Le proces civil divisé en 3 livres par Claude le Brun, 1603Fl. 0-12
Résolutions poéticques de J. de MaxiusFl. 0-15
Dictionaire franchois alleman, 4°Fl. 0-16
La durée et suite des estats
Histoire de Castriot, 8°Fl. 0-18
Raison et gouvernement d'estat, 8°, BoteroFl. 0-18
Aggréable nouvelle aux catholicques de la conversion de ceulx de Chablais, 8°, 1599Fl. 0-04
Morales de Plutarque, 8°, 3 vol.Fl. 1-15
Négociation de la paix de ColoigneFl. 0-04
Instruction de philosophie divineFl. 0-03
Histoire des Roys de France avec les effigies, 8°Fl. 0-09
Edict sur les édictz de la paix, 1599Fl. 0-07
Commentaires de Monluc, 8°, 1592
Discours de Machiavel, 16°Fl. 0-15
La curiosité naturelle Scipion PleixFl. 0-12
Décaméron de Bocace, 16°Fl. 0-12
Présent royal du Roy d'Angleterre à son fils, Paris 1603Fl. 0-05
Apologie pour Jehan Chastel contre l'arrest du ParlementFl. 0-05
Sepmaine De Bartas, 1 et 2 partieFl. 1-00
Clément Marot, 16°
Philippe Deportes, 16°Fl. 0-06
Prothocolle des notaires, 16°Fl. 0-04
Nature des hommes, 16°Fl. 0-04
Discours sur la paix et la guere, 12°Fl. 0-03
Lettres du prince de Condé à la Royne, 8°Fl. 0-02
Anatomie du corps humain, 16°, ParisFl. 0-04
Oraison funèbre de Boucher, 8°, AnversFl. 0-10
[Fol. 13r]
Epitres d'Ovide, 16°Fl. 0-10
Causes de la veille et sommeil, songes, vie et mort, Paris 1606Fl. 0-10
Stile de composer lettresFl. 0-01
Oeuvres de Clément Marot, 16°Fl. 0-06
Erreurs populaires Jouber, 8°Fl. 0-10
De la nature de certaine poudreFl. 0-01
Opuscule des métaux, 8°, bisFl. 0-06
Traicté de l'homme et son anatomieFl. 0-02
3 Traictez de la philosophie naturelle de Nicolas FlamelFl. 0-06
Trésor des remèdes des femmesFl. 1-05
Fontaine des amoureux de sciences, 8°Fl. 0-02
Monarchie de ternaire en union contre la monomachie binaire en confusionFl. 0-03
Chirurgie de Paracelse, 8°Fl. 0-05
Secretz de médecine de LibautFl. 0-10
Recerches de la France Estienne Pasquier, 4°, 1597Fl. 2-00
Mercure Trismegiste De la sapience de Dieu, 8°Fl. 0-04
Chrysopée de faire or Augurel, 8°, 1549Fl. 0-04
Fleurs et secretz de médecine, 16°Fl. 0-02
De la vertu de l'or potable, 16°, bisFl. 0-06
Guide des fortifications et guide militaire de Claude Flamand, 8°Fl. 1-00
Elémens d'artillerie, 8°Fl. 0-07
Magie naturelle, 16°, bisFl. 0-10
Histoire du Roy Henri 4e, 8°Fl. 0-04
Miroir d'alchimie de Rogier Bacon, 8°Fl. 0-05
Histoire du voyage des Hollandois en OostindeFl. 0-10
Muse follâtre, 24°, 1612Fl. 0-05
Pierre Carron De la sagesse, 8°, Paris 1604Fl. 0-14
Lettres du P. Argentino des IndesFl. 0-02
Cabale des réformes, 8°Fl. 0-08
Histoire de la France au temps de Henry 4e, in 8°, 2 voll.Fl. 3-10
6 Tomes contenans aussy les choses mémorables avenues audit temps
Histoire du docteur Fauste, 12°Fl. 0-03
Histoire florentine de Machiavel, 8°, ParisFl. 0-15
Cochelet Sur la fuite de l'abbesse de Jouard, 8°, AnversFl. 0-10
Traitté des arquebusades, 8°Fl. 0-03
Mediciones physicques du conte de Horne, 8°Fl. 0-05
[Fol. 13v]
Machine de Salomon de Sainte-Claire avec foret, inventions de grotes et fontaines, in f°, à Francfort 1615Fl. 9-00
Le pélerin moral de Jérusalem, in 16°Fl. 0-04
Trésor des cartes du monde, à La HayeFl. 2-10
Chiromance de J. Indagine, 16°, à Ruan 1590Fl. 0-06
La chiromance de Patrice Tricasse Mantouan, Paris 1546Fl. 0-07
Lettres douces et d'imaginations d'amour, in 16°, Paris 1588Fl. 0-04
Les fleurs et secretz de médecine de Monsieur Raoul du Mondvert, in 8°, anno 1539Fl. 0-0½
Germanici:
Haligrafia Bescreibung aller Saltz Mineralia, 8°, 1603Fl. 0-09
Von den natürlichen und übernatürlichen Dinghen Basilii Valentini, 1561Fl. 0-12
Viehartznei Ducyplin Johannes Palludanus, 4°, FrancfurtFl. 0-10
Omnium bestialium remedia et agricultura, 4°
Prognosticum perpetuum, Teutsch, Joannes GratianiFl. 0-12
Occulta philosophia. Von den verborgenen Philosophe heimlichen GoltblumFl. 0-08
Nachfolgung Christi Kempis, 12°, 1581Fl. 0-05
Bischbuch pour brider chevaulx, f°, 1584Fl. 5-00
Titus Livius, f°, Francfurt 1587Fl. 4-10
Modelbuch cum figuris, 4°Fl. 1-05
Sprichwörter Duytsch, 8°, FrancfurtFl. 0-08
Kreüterbuch Hieronymus Bock, Francfurt 1595Fl. 4-00
Herbarius Philomusi Anonomi, f°, Teutsch, 1576Fl. 1-05
Matthiolus, Teutsch, Pragae 1563Fl. 6-00
Onomasticon Turneisser, 2a pars, 1585Fl. 2-00
Herbarium Turneisseri, Latine et Germanice, 1578Fl. 2-00
Turneiser, Pison 1572Fl. 2-00
Chirurgia Paracelsi, TeutschFl. 1-16
[Fol. 14r]
Kreüterbuch Eucharii Roslyn, Francfurt 1569Fl. 2-00
Herbarium abgemaelt
Bescreibung mineralisch arst, f°, 1580Fl. 1-16
Verae alchimiae artisque metallicae doctrina diversorum auctorum, f°, Basileae 1561
Ware Bericht vom Panacea am Waldina, 4°, 1594Fl. 0-10
Auslegung der Anatomi, 4°, 1574Fl. 0-01
Paracelsi Opera, 4°, 10 voll., Basileae 1590Fl. 8-00
Alchimisch Practica Libavii, Teutsch, Francfurt 1603Fl. 0-12
Paracelsi Onomasticon von A. BodensteinFl. 0-05
Von Orspronc der Pestilentz, 8°, Basel 1575Fl. 0-05
Vademecum, TeutschFl. 0-03
Metamorphosis, TeutschFl. 0-05
Alberti Dureri Opera, f°, Arnhem 1604, 2 voll.Fl. 5-00
Regulae Bursates De secretis antimoniiFl. 0-09
De podagra G. Fleisnerii
Heimliche Kunst alchimiae Isabelle Corteze, Hamburg 1596Fl. 0-10
Febris miscella Hungarica, TeutschFl. 0-03
Kreuderbuch et Practica B. Carichters, 1575Fl. 0-10
Ross Artzney, 8°, Francfurt 1593Fl. 0-05
Aureum Vellus Salomon Trismosino, Teutsch, bisFl. 2-00
Pandora der Gab Gods, 8°Fl. 0-07
Ricardi Anglicanus Correctorius alchimiae, TeutschFl. 0-08
Distillierung diversorum auctorum, Teutsch, vel medica distillatio et ParacelsicaFl. 0-18
Triumphwagen antimonii Basilii Valentini, 1604, 4°Fl. 1-05
Wundt und Leibartzney, 4°Fl. 0-09
[Fol. 14v]
Kauffmans Reknung, 3 boucq door Petrum Appianum, 8°, 1537Fl. 0-12
2 Libro de la conversion du buon ladronFl. 0-12
2 Redempcion del tiempo cativoFl. 0-04
Sermon que predico Fray Francisco de Bivero, 4°Fl. 0-03
Sermon que predico a la Magesdad d'Espàgna el Padre Geronimo de Florencia, 4°Fl. 0-02
Origine des ordres militaires
Bibliothecae Antuerpiensis primordiaFl. 0-01
5 Origines equestrium, 4°Fl. 0-10
Musica manuscriptaFl. 0-10
Teutonici:
Ordonnantie en placcaetboec gedruct te Gendt, f°, 1602Fl. 8-00
Caert tresoor der gantscher werelt, 4°, AmsterdamFl. 0-02
Ordonnantie ende stijl van procederen in den Raet van BrabantFl. 1-00
Van de outheyt van der Batavische RepublicqueFl. 0-04
De zeevaert P. Medine, 4°, AmsterdamFl. 0-15
Theologia Germanica, 12°, bisFl. 0-06
Leytsman der sondare, Plantin 1588Fl. 0-05
Duytsche poëtische wercken Jan vander Noot, f°, 1594Fl. 0-05
De triumphe van Coninc Philips binnen Antwerpen, f°Fl. 0-15
Spiegel der zeevaert van de Westzee van Lucas Janssen, f°, 1601Fl. 5-10
Lijst van licenten, 4°, bisFl. 0-04
Zeereysen van Thomas Candisch, Draec ende sir Jehan Houkens naer West-IndiënFl. 0-08
Reyse van de Hollanders naer Oost-Indiën, 8°, 1597Fl. 0-08
Der Hollanders reyse naer Guinea, 1598Fl. 0-10
Eerweerdige achtbaerheyt der Engelsche soldaten, Duytsch, 4°Fl. 0-02
Institutiones imperiales, 8°Fl. 0-07
Costumen van Antwerpen, f°Fl. 4-00
Costumen van Antwerpen, 1577Fl. 0-15
Den oprechten crychshandel, 8°, 1542Fl. 0-02
Lantwinninge van Charles EstienneFl. 1-00
Groet planeetboec, 8°Fl. 0-04
Fondament van astronomieFl. 0-15
Emblemata amatoria in DuytschFl. 0-15
[Fol. 15r]
Constich distilleerboec, 4°, Antwerpen 1552Fl. 0-03
Die perle der chirurgyen, 4°Fl. 0-07
Secreten Alexis, 8°, 1596Fl. 0-07
Geestelicke predicatiën Johannes Tauler, 1543Fl. 1-10
Tractaet van de pest David Plaiser, 8°, 1563Fl. 0-01
Om gout te maken door een dochter in Hollant, 8°Fl. 0-02
Distilleerboeck Duytsch, 8°, P. Hermani, AntwerpenFl. 0-07
Nature ende eygenheyt der biën ClutiusFl. 0-06
Het ierste boec aphorismata Hippocrates, 8°Fl. 0-02
Bescrijvinghe van der Samoyeden lant in TartariënFl. 0-02
Medecijnboeck, f°, Dordrecht 1605Fl. 2-10
Magia naturalis, Duyts, 8°Fl. 0-07
Practijcke van den wijnroede, 8°Fl. 0-05
Gebruyc ende misbruyc der tytlijcke haveFl. 0-10
Onderwysinge van de sterrekonste per Adrianum Metium, 4°Fl. 0-03
Practyck der lantmetinge door Sibrant Hantz. 8°Fl. 1-05
Globengebruyck door J. Hondius, 4°, Amsterdam 1612Fl. 0-05
Wisconstige gedachtenisse per Stevin, f°, LeydenFl. 10-00
Elf ongebonden boexkens van de vrede der zielenFl. 0-05
Hispanische:
Cathesismo de Caranca, f°, AntuerpiaeFl. 0-18
Diez lamentaciones del miserable estado de las atheistas de nuestros tiemposFl. 0-04
Redempcion del tiempo cautivo Andres de Soto, en papel, 1606
Conversion del buon ladron, 8°, 1606
Libro de agricultura por Gabriel Alonso, f°, 1546Fl. 1-00
Lunario nuevo y general de Gerónimo Cortes, 8°Fl. 0-05
Trattado de las fuentes azedas Gilberto Limboth, 4°, Antuerpiae 1559
Obras maravillosas de padre Nicolas de la orden de San FranciscoFl. 0-06
[Fol. 15v]
Catechismo Cristiano del Dottor Constantino, 12°, 1566
Confradia del Santo Rosario, 1515Fl. 0-04
Libro de las danas que resultan del ivego, 1599Fl. 0-07
Milagros de nuestra Dona de MonserrateFl. 0-18
Las confessiones de San Augustin, 12°Fl. 0-07
Manual del cavallero christiano ErasmusFl. 0-05
Las quexas y llanto de Pompeio, 8°Fl. 0-03
Stimula de amor de San Bonaventura PortuguezFl. 0-03
Obras devotas del duque de Gandia, 1556Fl. 0-03
Sentencias o dichos de los 7 sabiosFl. 0-01
Instruction de la muger Christiana, f° 1528Fl. 0-10
Espeio de consolacion, f°, Burgos 1542Fl. 0-08
Itinerario de Tierra Santa y sus particularidadesFl. 0-06
2 Rhetoric espagnol, 4°, 1541, 1606Fl. 0-06
Trattado de la cavalleria della gineta por Pedro Aguilar, 4°, Madril 1572Fl. 0-12
Restauracion y renovacion del hombre, 4°
Tractado de cambios y contraction de mercaderes, 4°Fl. 0-06
Primavera de Francisco Rodrigues, 4°, Lixboa 1601
Relaciones de Pedro Teixeia de los Reyes de Persia, 8°, 1606Fl. 0-15
Regulas de bien vivir de F. Avila, 24°, 1595Fl. 0-03
Regla de la orden de Cavalleria de Santiago della Spada, 8°, Antuerpiae 1598Fl. 0-06
Dialogos de varia historia de P. Mores, 8°Fl. 1-11
Victoria de Juan d'Austria en el golfo de Lepante de l'armada OttomannaFl. 0-15
Flores de Seneca, 8°, Antuerpiae 1555Fl. 0-04
Vida de Picaro Gusman AlfaracheFl. 0-10
La Celestina, 12°, PlantinFl. 0-04
Schisma d'Ingletierra, la y 2a parteFl. 0-07
Obras del poeta Garcia de la VegaFl. 0-03
Discubrimientos geometricos de Joan Molina, 4°, Antuerpiae 1548Fl. 0-07
Milicia de Martin de Eguiluz, 4°, Antuerpiae 1595Fl. 0-06
[Fol. 16r]
Obras de Juan de la Mena, 1582, SalamancaFl. 0-06
Thesoro de divina poesia de Estavan de Villalobo, LixboaFl. 0-06
Chronica del Peru por Pedro Cieca, 8°, 1554Fl. 0-06
Verdadera historia del 2° Cerco de Due por Hieronymo Corte Real, 8°, Alcato 1597Fl. 0-08
Isidro, poema Castellano de Lope de Vega, 8°, 1599Fl. 0-08
Examen de los ingenios J. Huarte, 8°Fl. 0-06
Galatio espaignol, Lixboa, 12°Fl. 0-05
De las 4 infirmidades cortesianas: catarro, gota, arthetica y hyada, f°Fl. 1-00
Discorso del dottor Francisco Zancho para averiguae, 4°, SevilaFl. 0-10
Lugares comunes de conceptos, dichos, y sentencias por Juan de ArandaFl. 1-01
Ribaydenera contra Machiavel, 8°, Plantin 1597Fl. 0-10
Introduction de la fe, introduction del symbolo de Fray Luis de Grenada, f°, 1589Fl. 2-10
Avisos de confessores, f°Fl. 1-00
Theologia mystica de Hieronimo Gracia[n], 4°, Espalia 1609Fl. 0-10
Gusman de Alfarache, 8°Fl. 0-10
Trattado el desseolo espeio de consolacion de religiosos, 1548, 4°Fl. 0-10
Reprovacion de las supersticiones y hechizerias, 4°, 1547Fl. 0-08
Cornelio Tacito, 4°Fl. 1-10
Trattado del radio Latino Orsini, 8°, 1586Fl. 0-10
La Carolea, f°, HispaliaFl. 3-10
Conversion del buon ladron, 8°, in alboFl. 0-12
Redemption del mondo cativo, tiempo cativoFl. 0-12
Sermon que predi[c]o el Padre Francisco de Bivero, 4°
Sermon que predico a la Magestad d'Espagna el Padre Geronimo de Florencia, 4°6
Memoriales a su Magestad y calculos para armada en la India por Pedro de Bacca[n], f°Fl. 0-12
Viagie en Badayos em Castella de Milao de Gaspar Barreiros, em 4°, 1561Fl. 0-18
Salustio de Emanuel Zuero, 8°, AnversaFl. 0-10
Tratado de las fuentes azedas en la selva de Arduenna, 4°Fl. 0-01
Declaracion de las representaciones en la procession de Emberes en agosto 1615Fl. 0-02
[Fol. 16v]
In Portugaelse tale:
Juan de BaresFl. 1-10
Reportorio dos tiempos, 4°Fl. 0-10
Dos dialogos de la imagen de vida christiana 2. parte por Fray Hector Pinto, 1572Fl. 0-07
Modo de estar aa missa, 8°Fl. 0-01
Monarchia lusitana primera parte, 1597Fl. 1-10
Cartas que os Padres de Jesus scriven de Japao et China, 2 vol.Fl. 3-10
Chronicas dos Reis de Portugal de Duarte Nuñez, Lixboa, f°, 1590, primera parteFl. 2-00
Historio da vida do Padre Francisco Xavier, f°, 1600Fl. 2-10
Mercaderia spiritual por Juan de Barros
As obras de Celebrado Lusitano Fr. de Sa, 1595Fl. 0-10
Varias rimas ao bom Jesus et a Virgen gloriosa a Lixboa, 4°, 1601Fl. 2-00
Naufragio et lastimoso successo do prediçam Manuel Sousa de Supelveda, 4°, 1604
Os Lusiados de Luis de Camoes, Lixboa, 4°
Poemas lusitanos de Antonio Ferreira, 4°, 1598
Rimas de Camoes, 4°
Historia de los vandos o guerras civiles de Granada, Lixboa, 1598 (?) Fl. 0-09
Cartas de Japao, 8°, 1588Fl. 0-09
Vida do Santa princesa Doña Joana filha de Rey Dom Alonso, Lisboa 1594Fl. 0-04
Catechismo Cristiaan de Bartholomeus Martires archibispo de Brega, 4°, 1566 LisboaFl. 0-05
Democrates de Juan de SupelvedaFl. 0-05
Tratado breve de las fuentes azedas
In Engelsche tale:
The arte of navigacion Martin Curtes, 1561Fl. 0-05
Prognostication by Thomas Digges, 4°, 1573Fl. 0-03
William Reynolde priest. de sacramentis, 8°, 1593Fl. 0-05
A restitucion of decayed intelligence in antiquities, 4°Fl. 0-12
A true discourse of David Ingram, 1563Fl. 0-01
A disproves of M. nouvelles reproves Thomas Thomas Dorman, 4°, Antwerp 1565Fl. 0-10
[Fol. 17r]
The apologie of Fredericus Staphilus, 4°, 1565Fl. 0-10
Odes of te seaven penitential psalmes, 1601Fl. 0-02
The countesse of Pembrokes Arcadia, London, written by Sir Philips Sidnay knechtFl. 1-10
A croniche at large and mate histori of Englant, 1569, f°Fl. 3-00
Johan x leyes e provisiones que el Rey Dom Sebastian nosse Sr. fez depois que comeco a governar, escrito de mano
The art of reding, 4°, 1584, bisFl. 0-06
Remedies for diseas in horses, 4°, 1580Fl. 0-02
The rates of marchandises, 4°Fl. 0-03
Marescalerie Anglice, 4°Fl. 0-12
Venerie et fauconnerie anglaises, 4°Fl. 0-15
A memoriale of a Christian life, Roan 1586Fl. 0-10
Manuscripta in genere:Fl. 50-00
Sententiae et exempla collecta per Eborensem Lusitanum, f°
Praecepta cardinalis Granvellani, f°
Vie et doctrine de Catherinette de Gênes
Opus mathematicum et astrologicum, Duytsch, in f°
Borrador de astronomia
Borrador d'alchimia
Exposition de las evangelias
Sacado de Juan Trythemo
Pie meditationes del Abad Cluniacense, f°
Sermons escriptz en Franchois, f°
Borrador de pintar
Inventario das meshinhas de cavalleria Emmanuel Ximenez de 2. et 3. ord. med. composit. Jodoci Corthalsii
Clavis secretorum Raimundi Lullii
Apocalypsis naturae minor, Duytsch
D. P. Hooft Collectanea chymica, 4°
Mercaderia spiritual de J. de Barres
M. David Plaiser Geestelycke alchimie
Astronomie gratie et de Iustitia dei clavis
Via ad Deum, Duytsch
[Fol. 17v]
Leys de Rey Dom Sebastian
Loci communes
Xedres
Secretos d'experientia do Yellas de la Cruz
Johannes Isaac Opus minerale de arsenico, vitriol, antimonio
Alexander Maraste pansparm.
De secretis antimonii Alexandri a Zugten
Liber experimentorum Richard Staignari
P. Antonii Nerii, Opuscula duo, unum de chimiis et naediis alter
De astrologia
Meditatie op de 7 bloetstortinghen, XI
Von Ursprung aller Metallen
Epitome magici Zachariae Tollii
Trattato de Gabriel Denis Inglese
Pastellas lunas, chutos frutas doces de monta sarta y pastel del Padre Stelle
Rispuesta al magnifico duca de Savoia
Meditation del Abad San Theodoro y del Padre prior Geronimo
De lapide philosophorum ex Hollandica sermone translatum
2a Parte de Lazarillo de Tormes
Lues o jeda jornada d'Affrica del Rey Dom Sebastian
Tractatus de lapide philosophorum
Mercurio Caronte
De natura et captura serpentium, 4°
Trattaet van den vrede van Jan de Bonilla
Doctrina del hiel
Algunas cosas d'Arias Montano tradusidos en Espagnol
Diversos alvaras de papeis de nachon portugueses a maior parte Autenticos
Liber manuscriptus per D. Ximenez
Noches de invierno, 1. 2. 3 partes
Tractatus de triade medicinali in microcosmum iuxta macrocosmum
[Fol. 18r]
Diversos versos
Excellencias del sexo feminino
Loa e defensa de la poesia
Diversas notas d'alchimia
Jardinagini
Fortificationi scritta
Geometria scritta
Catalogus librorum cavalleria Emmanuel Ximenez
Scripta Anglica Emmanuel Ximenez
Meditaciones del Abad Theodoro sacado de Trithemio
Una massa de diversas pias consideraciones
Actos do preto sobra lo prestimo a Diego Henrique Leon
Spéculation sur la secrète philosophie vraye et naturelle
Geometria et fortificationes Coignet
Secretum antimonii
Fola helibori nigri, 1603
Helibori albi, 1603
Discursos pios
Rolles avec diverses cartes, épigrammesFl. 0-10
Diverses images en cuivre et aulcunes effigies paints sur papierFl. 1-05
Un pacquet avec diversi catalogues diverse Kundmaren Francofurti
Epigrammata diversa
Diversche nyeutydinghen, et alia manuscripta
[Fol. 18v]
Diversche placcaten:Fl. 1-05
Ordonnance pour la justice, Bruxelles 1611
Licentboexken, anno 1597
Pargmatica sobra los trayos en Lixboa, 1610
Articuli pacis inter regem Hispaniarum, archiducem Austriae cum rege Angliae, 1604
Ordonnantie der Staten tot oplichtinge van de pachten
Ordonnance de l'ouverture du traficq d'Espaigne
Ordonnances de la trefve avec les Estats Unis
Ultérieure déclaration de la trefve
Verclaringhe gedaen bij de Raedt van Engelant op de successie van den coninck Jacobus
Parte presa in materia d'oro, monete e pagamenti bianchi
Placcaet van de Heeren Staten waer naer de geestelicke hun moeten reguleren
Placcaet waer naer de licentmeesters hun moeten reguleren
Ordonnances des monnoyes, 1612
Ordonnantie van geen contant met contante penningen te coopen
Ordonnantie van de jacht
Contre les duels et défiz
Tegen de schandalen van de religie
Tratado de una letra del Re d'Espagna al Vicerey de Portugal, 1602
Excommunicatio Clementis VIII contra Caesarem Estensem Ferrariae ducatum possidentem
Entrada en la racha del marques de San German
Articulen van Wesel, 8°
Waraftich relacion Keysers vor Gulich und Cleve
Een bundel met diversche cataloguen van boecken in de Mecen van Francfort, Nyeutydinghen, EpigrammatenFl. 1-05
[Fol. 19r]
Biblia Latina, in 8°, LugduniFl. 2-00
Bellernimus De ascensione mentis in Deum, 12°Fl. 0-05
Palliottus De summo bono, 8°Fl. 0-15
Astronomici et mathematici:
Diagraphia vel ars delineationis, f°Fl. 1-05
Coelestium corporum explicatio per figuras Galluccii, 4°Fl. 2-10
Historici et humanistici:
Joannis Bossardi Tractatus posthumus, f°Fl. 3-00
Venationes avium et piscium, f°Fl. 4-00
Heinsii Dissertatio epistolica, 16°Fl. 0-05
Aphorismi politici Danei, 24°Fl. 0-06
Genealogia comitum Nassoviae, f°Fl. 4-00
Medicae familiae gestae, f°Fl. 2-10
Navigationes in Americam diversorum authorum, 8°Fl. 0-18
Scaliger De re nummaria, 8°Fl. 0-07
Index librorum qui ultimo seculo prodierunt, 4°Fl. 0-12
Meronrii Belgici historiarum pars quarta, 8°Fl. 0-12
Boetius De consolatione, 8°Fl. 0-08
Metamorphoses Ovidii, 4°, met figuren in coper gesnedenFl. 3-10
Aucupationis effigiesFl. 1-05
Medici et chirurgici:
Faelicis Platerii Practica medica, 3 voll., 8°Fl. 3-10
Medicina astrologica ZylandriFl. 0-05
Marinellus De morbis nobiliorum animae facultatumFl. 0-18
Consilia medica Germaniae medicorum, 4°Fl. 0-18
Phytognomica Joannis Baptistae PortaeFl. 1-00
Chimici:
Joannis Seckelii Medicamenta rara, f°Fl. 4-00
Doctrina Hypocratis, 16°Fl. 0-06
Isaaci Hollandi Mineralia, 8°Fl. 0-12
Theatri Hermetico Hypocratis, in 8°Fl. 0-15
Samuel Fuccii Notocoscopia et Chimica GerardiFl. 0-10
[Fol. 19v]
Iatrochimicus Duncani Borletti, 4°Fl. 1-00
Tractatus varii de preparatione medicamentorum chymicorum, 8°Fl. 0-12
Gallici in genere:
Empires du mondeFl. 2-00
Origines des chevaleries et ordres militaires P. de NereFl. 0-02
Germanici:
Medulla distillatoria, HoochduytschFl. 2-10
Reysbuch des heiligen Rijchs, f°Fl. 2-02
Optica et geometriaFl. 0-15
Paracelsi paramirumFl. 0-03
Theatrum machinarumFl. 3-10
Sendscreiben des RosencreisFl. 0-06
Alchimie, 8°Fl. 0-05
Paracelsus De tartaroFl. 0-04
R. Comitis Von hermatischen steitFl. 0-04
Hispanische:
Noches de inviernoFl. 0-07
Prosapia de Christo, 4°Fl. 4-00
Arte poetica, 4°Fl. 0-12
Nederduytsch:
Gereduceerde tafelen van interest tot RotterdamFl. 1-15
[Fol. 20r]
Een gesneden houten beelt Anatomie in een weecke houtten casken A carved wooden image of [human] anatomy in a softwood case
Sestien Contrefaitzels geschildert op papier Sixteen portraits painted on paper
Een bussel met printen ende carten A bundle with prints and maps
Een coperen balance met drye pijlen gewichts A copper weighing scale with three cylindrical weights
Op te cleyn Bovencamer van 't Voorhuys: In the small Upstairs Room of the Front House:
Een weeckhouten slaepstede oft coetse A softwood sleeping place or bed
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een groene ende een witte wullen sargiën One green and one white woolen bedcover
Eene herthoutten gesloten coetse A small enclosed bed made of hardwood
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een groene ende een witte wullen sargiën One green and one white woolen bedcover
Een herthoutten tafelken A small table made of hardwood
Twee stroyen matten ende een slecht brantyserken Two straw mats and a poor quality fire iron
In de Salette voor aen de Strat: In the Sitting Room in front, facing the Street:
Twee groote coperen brantysers Two large copper fire irons
Een tange ende vierschuppe met coperen knoppen A pincer/pair of tongs and a fire scoop with copper buttons/knobs
Eenen geschilderden schoudoeck A painted mantelcloth
Een vieryser dienende in de schouwe A fire iron for the fireplace
Een blaesbalc A bellows
Een houtback A firewood bin
Een partesane A partisane halberd
Twee halve stangen Two halberds
Twee schermslachsweerden Two broadswords for fencing
Twee schermrapieren A rapier for fencing
Vier vrouwenstoelen met root leir becleet Four women's chairs, covered in red leather
Vier groote mansstoelen becleet als vore Four large men's chairs, covered in the same
Twee groote ende twee cleyne vrouwenstoelen becleet met root leir Two large and two small women's chairs, covered in red leather
Acht hooghe mansstoelen becleet met root leir Eight tall men's chairs, covered in red leather
Sessentwintich schilderykens afbeeldinghen van Hertogen ende Hertoginnen van Brabant Twenty-six small painted portraits of the Dukes and Duchesses of Brabant
Sesse groote ende vyf cleyne stucken gouden leir met personagiën dienende tot behangsel van de voors. Salette Six large and five small pieces of gilt leather with figural decoration, serving as a wall covering of the aforementioned Sitting Room
Een herthoutten Spaenssche tafele A Spanish table made of hardwood
Een groot Turcx cleet A large piece of Turkish cloth
Twee roode leiren tafelcleen Two red leather tablecovers
Een gruen lakenen schutsel A green broadcloath screen
Een groote cristallynen spiegel in eben lysten A large crystal mirror in an ebony frame
Een gouden leeren buffetcleet A gilt leather covering for a sideboard
Twee houtten voetbancxkens Two small wooden footstools
Een groot stuck schilderye op doeck Geboorte van Venus gedan by Peter Rubens met een blau zyden gordyne daervore A large painting on canvas [called the] Birth of Venus, done by Peter Rubens, with a blue silk curtain in front of it
Een schilderye Brant van Troyen gedan by Mostaert A painting [called the] Burning of Troy, done by Mostaert
Een ander schilderye Jacht van Vrouw Marie Another painting [called the] Hunt of Lady Mary
Een schildery van Herodia dansende A panting of Herodia [Salome] dancing
Een gruen lakenen cussen A green broadcloth pillow
Een Crucifix den voet van ebenhout A Crucifix with an ebony wood base
Een koker met diverse mathematicque instrumenten A box/case with various mathematical instruments
Vier cleyn kerckboexkens Four small church books
Een paternoster van swerte teeckens A paternoster made of black beads
Twee vergulde sporen Two gilded spurs
Een eben lessener met swert fluweel gevoedert An ebony wood writing desk lined with black velvet
In de Keuken van den Voorhuyse: In the Kitchen of the Front House:
Eenen brouwketel met coperen bodem A brewing kettle with a copper bottom
Een broukuype A brewing barrel
Eenen brouback A brewing vat
Een houten buysgote A wooden cylindrical drain/gutter
Twee vorcken Two forks
Eenen vleesblock A butcher's block
Drye oude tonnen ende een oude mande Two old casks and an old basket
Eenen camerstoel A night stool
In de cleyn Neercamer aen de Pletse van 't Voorhuys: In the small Downstairs Room of the Front House facing the Courtyard:
Een pavllion koetse A small canopy bed
Een stroyen matte A straw mat
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Een blau lakenen sargie ende een blau lakenen omhanghsel oft pavillion A blue broadcloth bedcover and a blue broadcloth hanging or canopy
Een wullen mattras A woolen mattress
Vyf Five
[Fol. 20v]
oorcussens small pillows
Vyf groote ende drye cleyne stuck gouden leir dienende tot behangsel van de camer Five large and three small pieces of gilt leather serving as a wall covering for the room
Twee Spaenssche leenstoelen Two Spanish armchairs
Vier hooghe Spaenssche mans tafelstoelen met swert laken becleet Four tall Spanish 'table-chairs' for men, covered in black broadcloth
Twee geslepen brantysers Two worn-out fire irons
Vierschup ende tanghe met koperen knoppen A fireplace scoop and pincer/pair of tongs with copper buttons/knobs
Een herthoutten scabelle A footstool made of hardwood
Een schenckberdeken A serving tray
Schilderye op panneel van den Samaritaen A painting on panel of the Samaritan
Een Parysse bancke A Parisian sofa/bench
Een blau lakenen tafelcleet met zyde freniën A blue broadcloth tablecloth with silk fringe
Een wttreckende tafel A pull-out table
In de groote Neercamer van den Voorhuyse: In the large Downstairs Room of the Front House:
Twee leeghe coperen brantysers Two empty copper fire [branding?] irons
Een vierschup ende tange met coperen knoppen A fire scoop and a pincer/pair of tongs with copper buttons/knobs
Een blaesbalc met coperen pype A bellows with a copper pipe
Een vrouwenstoel met swert fluweel becleet A women's chair, covered in black velvet
Drie Spaensse vrouwenstoelen met swert leir becleet Two Spanish women's chairs, covered in black leather
Vyf mans Spaenssch leenstoelen met swert leir eensdeels vergult becleet Five Spanish men's armchairs, covered with partially-gilt black leather
Noch twee mans Spaenssche leenstoelen met swert leir becleet Two more Spanish men's armchairs, covered in black leather
Twee vrouwen Spaenssche leenstoelen becleet als vore Two Spanish women's armchairs, covered like those above
Drye hooghe mans Spaenssche tafelstoelen Three tall Spanish men's 'table-chairs'
Een herthoutten wttreckende tafel A pull-out table made of hardwood
Een herthoutten scabeltafel A hardwood footstool/ottoman
Een schilderye op panneel van Marco Curtio A painting on panel of Marcus Curtio
Een houten knoep (?) A hardwood button/knob/handle [The notary's handwriting is unclear]
Twee veighborstels Two brooms
Een ledicant met root lakenen behangsel, sargie, tafel- ende schoucleet met zyden freniën A bedstead with red broadcloth hangings, a bedcover, a tablecloth and a mantelcloth with silk fringe
Een witte wullen sargie A white woolen bedcover
Een stroyen mattras A straw mattress
Een wollen mattras A woolen mattress
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with pillow
Een rollekoetsken met bedde, hoofpeuluwe ende witte wullen sargie ende stroyen matte daerop A cot on wheels, with a pillow, white woolen bedcover, and a straw mat on it
Een oorcussen ende lendecusken A small pillow and a pillow for reclining
In de Ganc neffens de voors. Camer: In the Hall beside the aforementioned Room:
Twee hooghe mans Spaenssche leunstoelen Two tall Spanish men's armchairs
Twee groote vrouwen Spaenssche leunstoelen al met swert leir becleet Two large Spanish women's armchairs, all covered in black leather
Twee ander mans Spaenssche stoelen Two more Spanish men's chairs
Vier stucken gouden leir Four pieces of gilt leather
In de Mantelcamer: In the Cloakroom:
Een herthoutten schutsel met deuren A hardwood screen with doors
Een weeckhoutten casse met twee kapstocken A softwood case with two hat racks
Een oude Spaenssche stoel An old Spanish chair
Eenen weeckhoutten tre met wat weeckhouten berders A softwood step [stepladder?] with some softwood boards
Een staende kapstock A standing hat rack
Twee scraeghkens met een weeck bert daerop Two supports with a softwood board on them
Een groote houtte weeghschale A large wooden weighing scale
Omtrent 134 lb. yseren gewichten About 134 pounds of iron weights
Een schilderye op doec van Sinte-Ursula A painting on canvas of Saint Ursula
Boven de Mantelcamer: Above the Cloakroom:
Een tanghe met coperen knoppen ende een blaesbalc A pincer/pair of tongs with copper buttons/knobs, and a bellows
Een ledicant met gruen lakenen behanghsel met een groen ende een witte wullen sargie A bedstead with green broadcloth hangings, with one green and one white woolen bedcover
Een wullen mattras a woolen matress
Een kulcte A blanket
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Eenen mans Spaenssche leunstoel A Spanish men's armchair
Een vrouwen Spaensse leunstoel A Spanish women's armchair
Een gruen laken tafelcleet A green broadcloth tablecloth
[Fol. 22r]7
Een herthoutten schryftafel A writing table made of hardwood
Een cleerborstel A garment brush
Een tennen fontaine met tennen becken A pewter fountain with pewter basins
Een herthoutten cleerkasken A wardrobe made of hardwood
Twee hooghe mans tafelstoelen met leir becleet Two tall 'table-chairs' for men, covered in leather
Een hoykasse van leir A hatbox made of leather
Een tapyt stoelken ende een Indiaens schotelken A small upholstered chair and a small Indian dish
Een tennen pispot A pewter pisspot
Een slechten leiren mans draeghstoel A plain leather men's sedan chair
Een wttreckende gaenstocxken met rappier daerin A walking stick with a pull-out rapier inside
Een houwerken damaskin den hecht met ingeleght silver A carved damascened [knife], the handle inlaid with silver
Een ledicant met gruen lakenen behanghsel ende sargie met zyde freniën A bedstead with green broadcloth hangings and bedcover with silk fringe
Een stroyen mattras A straw mattress
Een wollen mattras A woolen mattress
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een oorcussen A small pillow
Een witte wollen sargie A white woolen bedcover
Afbeeldinghe van de Coninck ende Coninginne van Spaingiën Portraits of the King and Queen of Spain
Een gesteken schoucleet A mantelcloth with needlework
Drye pistolen in custodiën Three pistols in cases
Op ten Solder boven de voors. Camer: In the Attic above the aforementioned Room:
Een houtten wendelspit A wooden, turning spit
Een herthoutten koetsken A small wooden bed
Vier oude stoelen Spaensse met een mande ende corenwan Four old Spanish chairs with a basket and a grain winnower
Drye oude peertsdecsel van laken ende baey Three old horse blankets made of broadcloth and baize
Twee oude matten Two old mats
Een rollekoetsken A small bed on wheels
Een stroyen matte A straw mat
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een slechten Spaensschen stoel A plain Spanish chair
Een slecht bahoulkoffer A plain leather-covered chest
Vier peertsgareeten ende ander peertsgetuigh Four horse yokes/harnesses and other equestrian gear
Een oude camerstoel met coperen becken An old night stool with a copper basin
In 't Knechtsquartier: In the Pages' Lodgings:
Een herthoutten veltkoetsken A small field [collapsible] bed made of hardwood
Een stroyen mattras A straw mattress
Een weechoutten koetsken A small oaken bed
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Twee mans Spaenssche tafelstoelen Two Spanish 'table-chairs' for men
Een herthoutten schryfftafel A hardwood writing table
Een bahoul met een slecht koffer A leather-covered chest/sideboard with a plain chest
Noch een leiren maelken ende mantelcleet A small leather bag [?] and an overcoat
Een weeckhouten slaepstede A softwood bedstead
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Een stroyen matte A straw mat
Een out koffer ende amarys An old chest and another chest/case
Eene herthoutten pavillonkoetse A small canopy bed, made of hardwood
Een bedde met peuluwe A bed with a pillow
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Een stroyen matte A straw mat
Eene weeckhouten slaepstede An softwood sleeping place [bed or bedstead]
Een witte ende een groen wollen sargiën One white and one green woolen bedcover
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een lendecussen A back cushion
Een oude Spaenssche tafelstoel An old Spanish 'table-chair'
Eenen camerstoel met coperen becken A night stool with a copper basin
Een slecht opslaend tafelken A plain stored [folded?] table
Een oude vrouwenstoel An old women's chair
Een slecht houtten stoeve ende wat bier A simple woodstove and some beer
Een cleynen koetswagen met dry swerte stametten gordien met swert leir overtrocken A small carriage with three black bunting curtains, with black leather spread over it
Een Parysse banck A Parisian sofa/bench
Twee oude lantcarten Two old maps
In 't Camerken naest den Peertstal: In the Small Room next to the Horse Stable:
Een roode fluweelen ende leiren sadel dienende tot alle peerden met stegelreepen A red velvet and leather saddle, fit for all horses, with stirrups
Een sadel à la genette met zyn cingel ende stegelreepen met swert overtuighe A saddle à la genette with its strap[s] and stirrups, with a black cover
Een leger sadel met overtuighe ende toebehooren A military saddle with a covering and the things that go with it
Twee stuckskens gruen wasse cleeren Two pieces of green wax clothing
Een picqueursadel A spurring saddle
Een ander picqueursadel met overtuighe Another spurring saddle with a cover
Een koetssadel A carriage saddle
Twee leiren ende een fluweelenTwo leather and one velvet
[Fol. 22v]
postkussens 'post' cushions
Vyf leiren getuyghe totte koetspeerden Five leather bridles for carriage horses
Een canevassel peertdecsel met gruen baey gevoedert A canvas horse blanket lined with green baize
Vier toomen met canessons ende twee helsters Four bridles with browbands and two halters.
Een postkussen A 'post' cushion
Op te Palfrenierscamerken: In the Grooms' Room:
Een weeckhoute bedstede A softwood bedstead
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Twee slecht sargiën Two plain bedcovers
Een slecht Turcx cleet A length of plain Turkish cloth
Eenen houtten stoel A wooden chair
In den Stal: In the Stable:
Twee swertharige koetspeerden Two black carriage horses
Een castanibruyn rypeert A chestnut-brown riding horse
Een lakenen housse A broadcloth horse blanket
Vier oude tonnen Four old casks
Vier houtten eemers Four wooden buckets
Een hamer A hammer
Seven halsters Seven halters
Twee roskammen Two horse combs
Een coperen putaker A copper well-bucket
Twee coperen vierteylen Two copper viertel-size containers
In de Hoff ende Ganc: In the Courtyard and the Hall:
Twee houten koetse Two wooden carriages
Een hondecot A doghouse
Een waterton A water vat
Een wastob met yseren banden A washing tub with iron bands
Een yseren schup met houtten stele An iron spade with wooden handle
Onder de Poort aen Strate: Under the Gate facing the Street:
Een Parysse bancke A Parisian sofa/bench
Een lanterne A lantern
Eenen gesneden steenen Leeuw A carved stone lion
Eenen groote koetswaghen tot twee peerden overtrocken met swert leir A large 'carriage-wagon' for two horses, covered in black leather
Swerte carseyn gordynen met zyde freniën Black kersey curtains with silk fringe
In 't Packhuys: In the Carriage House:
Eenen anderen groote koetswaghen wesende den besten overdect met swert ende bruin gestoffeert met root leir Another large 'carriage-wagon,' the best one, covered with black and brown leather, and decorated with red leather
Cannevassen overtuegh van koetswagen Canvas covering for a carriage-wagon
Een houweel A pickaxe
Twee wielen ende een sadelboom Two wheels and a saddle frame
Op 't Comptoir: In the Office:
Een half buffet van ingeleeght hout A half-buffet made of inlaid wood
Drye ronde yseren kassen Three round iron cases
Een groote yseren geltkasse A large iron money case
Een cleynder yseren geltkasse A smaller iron money case
Drye mans Spaensse tafelstoelen Three Spanish 'table-chairs' for men
Een comptoirscappraeyken met laeykens An office desk with drawers
Een bancke van ingeleeght herthout met leun A bench/sofa made of inlaid hardwood with a backrest
Een gebroken rapierlemmet A broken rapier blade
Een briefpersse A letter press
Twee gruen sittecussens Two green sitting cushions
Een cleyn briefpersken A small letter press
Lessener ende schalie in lysten Writing desk and a slate [?] in a frame
Een vogelhuysken A bird cage
Twee weecke voetbancskens Two softwood footstools
In de Waskueken: In the Washing-up Kitchen:
Een coperen aker A copper ladle/bucket
Een boterkuype A butter barrel
Een vleeskuype A meat barrel
Een weeckhouten rechtbancke A softwood bench
Een schefbert ende vleesbloc a grater and a butcher's block
Een mandeken ende merctkorf A small basket and a market basket
Twee tobbekens Two tubs
Een tonneken A small cask
Een yseren vleeskroon An iron meat [roasting] rack
Een yseren weynspit An iron, turning spit
Een yseren treft An iron funnel/sieve [?]
Een deel eerdewerc Some earthenware
Een yseren gewicht van LX ponden An iron weight of 60 pounds
In de Kueken: In the Kitchen:
Een hanghyser ende twee treften An iron hanger [probably with a hook for hanging pots or meat over the fire], and two funnels/sieves [?]
Een rooster A grill
Drye yseren treften Three iron funnels/sieves [?]
Een potheyse A pot hanger
Een yseren latte met twee hangels An iron flat rod with two hooks
Een potheyse met twee yseren decsels A pot hanger with two iron lids
Een yseren weyndelspit met drye speten An iron turning spit with three prongs
Een coperen pot A copper pot
Een weyn[del]yser A turning iron [spit?]
Een tanghe A pincer/pair of tongs
Een blaesbalc ende houtten soutvat A bellows and a wooden salt cellar
Twee geslepen yseren brantysers Two worn-out fire irons made of iron
Een weeckhouten schutselken A softwood screen
Een blecken braetpan A sheetmetal roasting pan
Twee yseren braetpannen Two iron roasting pans
Een groote lange yseren braetpan A large, long iron roasting pan
Noch twee yseren braetpannen Two more iron roasting pans
Een rooster A grill
Twee weyn[del] speten A turning spit
Een tange A pincer/pair of tongs
Een visspaen ende raspe A fish pan and a grater
Een ryslepel A rice spoon
Vier blecken schelen Four sheetmetal bowls
Vier tourtpannen A cake pan
Een coperen bedpanne A copper bedpan
Vyf yseren lepels Five iron spoons
Een rooster A grill
Vier yseren keersnutters Four iron candle snuffers
Vier coperen kandelers Four copper candlesticks
Drye cleyne coperen kandelers Three small copper candlesticks
Een mande A basket
[Fol. 23r]
Een schotelkorf A basket for dishes
Een coperen ketel A copper kettle
Een coperen vysel met yseren stamper A copper morter with an iron pestle
Een coperen panneken A small copper pan
Een tennen mostaertpot A pewter mustard pot
Een visspaen ende een cleyn ijser spitken A fish pan and a small iron spit
Een herthoutten tafelvoet met weecke schyve A small hardwood table-base with a softwood tabletop
Twee Parysse bancken Two Parisian benches/sofas
Twee dryevoeten met twee vrouwenstoelkens Two tripods and two small women's chairs
Een herthoutten scabelle An oaken one-person bench
Een servietpersse A napkin press
Een herthoutten keukenscappraeye met vier sloten A kitchen cabinet made of hardwood, with four locks
Een groote oft langhe weeckhouten rechtbancke met drye sloten ende een wit bert daerop A large or long softwood bench with three locks and a white plank on it
Een grooten coperen ketel A large copper kettle
Een coperen tresorbecken A copper tresor basin8
Een groot coperen becken A large copper basin
Twee groote coperen lampen Two large copper lamps
Noch een coperen becken Another copper basin
Een rooden coperen koelbac A red copper cooling pan/tub
Een royen coperen pot ende aker A red copper pot and a bucket
Noch een royen coperen koelbac Another red copper cooling pan/tub
Twee coperen beckens Two copper basins
Drye coperen eemers Three copper buckets
Een groote coperen lampe met vier pypen A large copper lamp with four pipes
Tweeentwintig geleyerse schotels Twenty-two majolica dishes
Twee geleyerse flessen Two majolica bottles
Twee steenen bloempotten ende een steenen flessche Two stone flower vases and a stone bottle
Twee tennen candelers Two pewter candlesticks
Een tennen flesse A pewter bottle
Een tennen baxken met decsel A pewter bin with a cover
Een tennen kitte A pewter can
Een tennen wijnpot ende twee pinten A pewter wine pot and two drinking vessels
Een blecken flessche A sheetmetal bottle
Een tennen uperken ende soutvat A pewter half-pint container and a salt celler
Een tennen lampet ende waterpot A hand-washing bowl and a water pot
Achtien tennen schotels diverse sorte Eighteen pewter dishes of various kinds
Vierendertig tennen teljooren Thirty-four pewter plates
Twee witte pinten met tennen decsels Two white drinking vessels with pewter lids
Vyf steenen potten met tennen decsels Five stone pots with pewter lids
Een steenen flessche A stone bottle
Drye ende een half douzyn tafelmessen met een houtten baxken Three-and-a-half dozen table knives with a wooden box
Twee cleyne steenen pottekens ende vier tennen tafelringhen Two small stone pots and four pewter 'table-rings' [napkin rings?]
Twee blecken schepperkens Two sheetmetal spoons
Vier gelasen ende drye borstels Four glasses and three brushes
Een cruybusse An herb container
Een coperen strycplate A copper iron [for ironing cloth]
Vier tennen kommekens Four small pewter bowls
Twee suyckerpotten Two sugar pots
Drye teenen mandekens ende een korfe Two small wicker baskets and a basket
Twee siften Two sifters
Een lobstoc A stick to set ruffs
Een reckyser An iron for clothes [[st]rijkijzer]
Een out tennen kommeken An old small pewter bowl
Een oude lywaetpersse An old linen press
Een spinwiel ende vier houtte stoelen A spinning wheel and four wooden chairs
Een mandeken A small basket
Spiegel Mirror
Een borstel ende een kam A brush and a comb
Een tennen pispot A tin pisspot
In de Bottelrye: In the Bottling Room:
Een partye eerdewerc A portion of earthenware
Twee siften ende een veiger Two sifters and a broom
Drije yseren potten Two iron pots
Een grooten coperen ketel A large copper kettle
Drie coperen potten Three copper pots
Drye coperen ketels Three copper kettles
Een coperen kom A copper bowl
Vier blecken schelen Four sheetmetal bowls
Een tennen waterpot A tin water pot
Twee coperen schalen vor balance Two copper bowls for a scale
Een tennen kom A tin bowl
Een mandeken met seven porceleyne kommekens A small basket with seven small porcelain bowls
Vier porcelaine schotelkens Four small porcelain dishes
Een kuypken met drye yseren banden A small barrel with three iron bands
Een yseren spete met een weeck bert ende teenen korf An iron spit with a softwood plank and a wicker basket
Een blecken tresoerbecken ende een gegaette tailjoor A sheetmetal tresor basin and a perforated plate
Een coperen pasteijpanne A copper pâté pan
Drye taseypannen Three tasey [sweet omelette] pans
Twee keersbacken Two candle boxes
Een houtten soutvat A wooden salt cellar
Een mandeken ende een dryvoet A small basket and a tripod
Vier tennen spoubecxkens Four tin spit pots
[Fol. 23v]
Op 't Camer van de groote Salette van d'Achterhuys: In the Room off the large Sitting Room of the Back House:
Twee coperen brantysers Two copper fire irons
Een silveren plaetken met figure van de Afdoeninge van den Cruyce in ebenlysten A silver placque with an image of the Deposition in an ebony wood frame
Een lessener dienende tot spiegel A writing desk serving [as support?] for a mirror
Eene weeckhoutten lobbecasse A softwood box for set ruffs
Een cleerschappraeye met een slote A wardrobe with a lock
Een ander cleerschappraeye met een slot Another wardrobe with a lock
Noch een dyergelycke cleerschappraeye Yet another wardrobe of the same type
Eene cleerschappraeye met vier deuren ende twee sloten A wardrobe with four doors and two locks
Een komkoffer van vyftien banden A chest for bowls with fifteen [metal] bands
Een ander komkoffer van seventhien yseren banden Another chest for bowls with seventeen iron bands
Eenen swerten fluweelen stoel ledicantwys met swert damasten behanghsel A black velvet chair, like a bedstead, with black damask hangings
Een pavillonkoetse A small canopy bed
Twee oorcussens Two small pillows
Drye witte Spaenssche sargiën Three white Spanish bedcovers
Een bedde met hoofpeuluwe ende bedsack A bed with a pillow and a mattress pad
Twee wollen matrassen Two woolen mattresses
Een lendecussen A back cushion
Een komkoffer met XXI yseren banden A chest for bowls with XXI iron bands
Twee bahoulen Two leather-covered chests/sideboards
Een ammelaken persse A tablecloth press
Een schermschutselken A small screen
Twee hellebaerden Two halberds
Twee swynsprieten Two swine prods
Een parasol A parasol
Een schilderye Bancquet A painting of a banquet [most likely a still life]
Een schilderye van Judith ende Holofernes A painting of Judith and Holofernes
Afbeeldinge van wylen heer Ferdinand Ximenez A portrait of the late Ferdinando Ximenez
Een schilderye Lantschap op panneel A painting of a landscape on panel
Een spiegel in eben casse oft lysten A mirror in an ebony case or frame
Een ander spiegel in vergulde lysten Another mirror in a gilded frame
Een spiegel in perlemoeyercasse A mirror in a mother of pearl case
Een schilderye Brandeken van Mostart A painting of a fire by Mostart
Een schilderye figure Ons Heer in 't Hofken A painting of Our Lord in the Olive Garden
Een schilderye Offerhande van de Drye Coninghen met deuren A painting of the Offering of the Three Kings with wings
Een lessener met een tralie randeken A writing desk with a border/railing made out of bars
Een casken gestoffeert met root ende swert fluweel met diverse afbeeldinghen van heer Emanuel ende zyn Huysvrou met een Crucifix van abast A small case decorated with red and black velvet with various portraits of Emanuel and his wife, with a Crucifix of alabaster
Een Indiaensch tapyt oft tafelcleet lanc dry ellen An Indian carpet or tablecloth of three ells in length9
Een ander tafelcleet Turcx lanc vier ende een half ellen Another Turkish tablecloth, four and a half ells in length
Noch een ander tapit de velour lanc 6 & 1/2 ellen Another carpet of velour, 6 and a half ells long
Lywaet in een van de voors. schappraeye: Linens in one of the aforementioned cabinets:
Twee paer slapelakenen dienende tot het vergult yseren ledicant Two pairs of sheets, which go with the gilded iron bedstead
Twee paer slapelakenen dienende tot ledicant J. Two pairs of sheets, which go with the bedstead 'J.'
Twee paer slapelakenen tot het ledicant H. Two pairs of sheets, which go with the bedstead 'H.'
Thien paer slapelakenen dienende totte dienaers bedden in 't voorhuys Ten pairs of sheets, which go to the servants' beds in the front house
Twee traverseen oft lywaeten overtrecsels totte bedde op het vergult yseren ledicant Four traverseen, or linen covers for the bed on the gilded iron bedstead
Vier fowynen tot tzelve ledicant Four pillowcases for the same bedstead
Vier fowynen ende twee overtueghen tot het ledicant H. Four pillowcases and two coverings for the same bedstead
Vier fowynen met twee overtueghen tot ledicant A. Four pillowcases with two bedcovers for bedstead 'A.'
Vyftien paer slapelakens van de boden van d'achterhuys Fifteen pairs of sheets, which go to the maidservants of the back house
Thien paer slapelakens tot myns heeren bedde Ten pairs of sheets that go with my lord [Emmanuel]'s bed
Drye paer slapelakens tot het bedde van heer Ferdinand Three pairs of sheets that go with lord Ferdinand's bed
Drye paer nijeuwe slapelakens tot myns heeren nyeuw ledicant Three pairs of new sheets, which go with my lord's [Emmanuel's] bedstead
Vyf fyne ammelakens Five fine-quality tablecloths
Achtendertich dagelycksche ammelakens Thirty-eight tablecloths for daily use
Vierthien douzyn dagelycksche servetten Fourteen dozen napkins for daily use
Thien douzynen nyeuwe servetten Ten dozen new napkins
Vyf douzynen fyne servetten Five dozen fine-quality napkins
Een douzyn nyeuwe hemden dienende ten lichaem van mynheer A dozen new shirts for the body of my lord [Emmanuel]
Tweentwintich hantdoecken Twenty-two towels
Tweelf lywaeten onderbroecken met neercoussen daeraene Twelve pairs of linen underwear with stockings attached
Zevenentwintich lywaten dockedoren Twenty-seven night coifs or night kerchiefs
Vyf dockedoren met breynaet Five night coifs with lace
Vier lywaten slaepmutsen met breijnaet Four linen nightcaps with knitted seams
Noch acht witte slaeplyfkens van diverse stoffe Eight more white waistcoats of various materials
Twee paer ondercoussens Two pairs of under-stockings
Tweelf paer lywaten socken Twelve pairs of linen socks
Vier scheirdoecken Four shaving towels
Drye scheirdoecken Three shaving towels
Drye fyne lywaten hantdoecken met breynaet Three fine-quality linen towels with lace
Acht lobben met breynaet Eight set ruffs with lace
Een lobbe sonder breijnaet A set ruff without lace
Twee omslaghen met cleyn cadinet canten Two flat collars with narrow Cadenette lace
Acht snutdoecken met breynaet Eight handkerchiefs with lace
Tweelf craghen omslaghen sonder breynaet Twelve turn-over collars without lace
Tweelf rouw omslaghen met zovele poignetten Twelve mourning bands/collars with as many cuffs
Tweelf craghen omslaghen met cadinet canten Twelve turn-over collars with Cadenette lace10
[Fol. 24r]
Noch tweelf craghen omslagen Another twelve turn-over collars
Twee witte lywaten kulcten: d'een met zyde, d'ander met garen gestict Two white linen blankets: one with silk needlework, the other with yarn needlework
Noch een kulcte van gansenoogen Another, 'goose-eye' blanket
Vijer paer geboorde lywate rijcoussens Four pairs of embroidered riding stockings
Noch een paer slechte rycoussens Another pair plain driving/riding cushions
Vier paer lywaten ondercoussens Five pairs of linen under-stockings
Een grau slaeplyfken A grey waistcoat
Vyf cleyne fowynen met tusschen naet Five small pillowcases with seams
Vier groote fowynen dienende tot myns heer bedde Four large pillowcases, which are for my lord's [Emmanuel's] bed
Drye fowynen met nettwerc Three pillowcases with net-work
Vyf oude fowynen Four old pillowcases
Sesse overtueghen tot tzelve bedde Six coverings for the same bed
Neghen oude manshemden Nine old men's shirts
Een stuc nyeuw couleur Engelsch laken A piece of new, colored English broadcloth
In 't koffer van XXI banden: In the chest with twenty-one bands:
Een Doornicx tafelcleet A Tournai tablecloth
Een root pruysvel A red pruysvel ['Prussian leather'?]
Geel laken behanghsel met zyde freniën dienende tot het vergult yseren ledicant met sargie, tafel- ende schoucleet van gelycke stoffe Yellow broadcloth hanging with silk fringe, which goes with the gilded iron bedstead with a bedcover, a tablecloth and a mantelcloth of the same fabric
Een groen met gout geborduerden camdoec met twee yvooren kammen ende oorlepel in een lywaten omslach A green 'comb-towel' embroidered with gold, with two ivory combs and an 'ear-spoon' [tool to clean the ears] in a linen bag
Een root laken behanghsel tot ledicant met sargie ende schoucleet, de sargie geboort met root fluweel A red broadcloth hanging for the bedstead with a bedcover and mantelcloth, the bedcover trimmed in red velvet
Tweelf roy damasten gordynen dienende totten besten coetswagen Twelve red damast curtains, which go with the best carriage
Een blaulaken schoucleet met zyden freniën A blue broadcloth mantelcloth with silk fringe
Drye weeckhouten cassen in eene van dyen bevonden een root besanen tafelcleet lanc sesse ellen Three softwood cases, in one of which is a red besanen tablecloth of six ells in length11
Een slecht Turcx tapyt dienende tot buffet A plain Turkish carpet which goes with the buffet
Een ander Turcx tapyt lanc twee ellen dryquart dienende totte dagelycschen tafel Another Turkish carpet, two and three-quarter ells in length, which goes with the daily-use table
Noch een Turcx tapyt dienende totten buffet daer men 't zilver opset Another Turkish carpet that goes with the buffet on which the silver is placed
Een Turcx tapyt daerop de vrouwen gewoonlyc zyn te sitten lanc vier ellen Another Turkish carpet, on which the women usually sit, four ells in length
Anderhalff camer goud leir den gront blau A room and a half's worth of gilt leather, with a blue ground
Drye stucken out gouwen leir Three pieces of old gilt leather
In een ander van de voors. drye cassen: In another of the aforementioned three cases:
Sesse roy vellen packleir Six sheets of red 'packing leather'
Omtrent drye cameren gouden leir in diverse stucken, de gront swert About three rooms' worth of gilt leather, with a black ground
In de derde casse: In the third case:
Twee cameren met twintich bladeren gouden leir, gout op gout met roy boorden dienende totte groote neercamer in 't voorhuys Two rooms of twenty pieces of gilt leather, gold on gold with red borders, which go in the large downstairs room in the Front House
Een orange gedruct pavillon An orange, printed canopy
Een gruen saeyen pavillon A green silk canopy
Vyf patrys- oft weynetten ende een quackeltesch Five partridge- or field-nets and one quail bag
Een gruen ende twee ander quackelnetten, d'een van zyde One green, and two other, quail nets, one of which is of silk
Tennewerc: Tinware:
Drye groot tennen schotelen Three large tin dishes
Neghen tennen schotelen minder sorte Nine tin dishes of a lesser sort
Twee noch minder Two more of an even lesser sort
Seven noch minder sorte Seven more of an even lesser sort
Acht noch minder sorte Eight more of an even lesser sort
Een tourtschotel A cake dish
Vyf ende een half douzynen taillooren Five and a half dozen plates
Vyf saucieren Five sauce bowls
Een wynpint A drinking vessel for wine
Een waterpot A water pot
In een bahoulken: In a small leather-covered chest/sideboard:
Een gecouleurden hoet A colored hat
Een paer blau neercoussen A pair of blue under-stockings
Een couleur laken broec ende een laken casac A pair of breeches, made of colored broadcloth, and a broadcloth three-quarter-length cloak
Een bombasynen wambeys ende een hemde A bombazine doublet and a shirt
Thien stucken onder groote ende cleyne tapitzerie groote Fueillage houdende tsamen Ten pieces, both large and small, of tapestry, with large foliage, which go together
In een van de voorgenoemde drye cleerschappraeyen: In one of the aforementioned small wardrobes:
Twee Jacques Gemaillet Two chain-mail jackets
Drye Doornicksch cleederen Three tablecloths
Twee nyeuw lendecuskens Two new 'leaning' cushions [for an armchair?]
Een slecht damast mantelken met wit bont gevoedert ende ander prondelinge A small plain cloak, made of damast, lined in white fur and other things of little worth
Een stuc mezolan A piece of messolan
Een onteyerden armosynen rock ende ander gesleten oude prondelinge van kindercleeren A torn armosine skirt, and other worn-out, old items of children's clothing, of little worth
Tweelf tapyt sittecussens onder met gruen laken Twelve carpet/heavy cloth-covered sitting cushions, the bottoms made of green broadcloth
Noch drye tapyte sittecussens onder met leir Three more carpet/heavy cloth -covered sitting cushions, the bottoms made of leather
[Fol. 24v]
In het komkoffer van seventhien banden: In the chest for bowls, with seventeen [metal] bands:
Een swertten zyden sluyer A black silk sash
Twee paer ambre hantschoenen Two pairs of gloves [perfumed with] ambergris
Een floretten mantel met Engelsche conyn gevoedert A florett cloak, lined with English rabbit fur
Het habite van mynheer als hy communiceert (?) in een root tafcleet gebonden My lord's [Emmanuel's] habit for when he takes communion, wrapped in a red taffeta cloth
Een gebloemt fluwelen mantel gevoedert met pissotten van sabels A flowered velvet cloak lined with strips[?] of sable
Een versilvert rappier met poignart A silvered rapier with a dagger
Een henghsel ende riem geborduert met silver A scabbard mount and belt embroidered with silver
Een gedemasquineert rapier ende poignart met silveren hecht met henghsel ende riem met gout ende silver geborduert An inlaid damasked rapier with a dagger with a silver grip, with a mount and a belt embroidered with gold and silver
Een rysweert ende poignart verguit met silver ingeleeght henghsel ende riem met gout ende silver geborduert A riding/travelling sword and a dagger, gilded, with a silver inlaid mount and a belt embroidered with gold and silver
Een rappier ende poignart vergult met silveren hechten met henghsel ende riem met gout ende silver geborduert A rapier and gilded dagger, with silver grips, and a belt embroidered with gold and silver
Een versilvert rappier ende poignart met henghsel ende riem geborduert met silver A silvered rapier and dagger with a mount, and a belt embroidered with silver
Een coutelaz sonder gevest A cutlas without a scabbard
Een gaenstoc met stoccade A walking stick with a long dagger [hidden inside]
Een grau lakenen malie met fluweel geboort A grey broadcloth mail [coat?] trimmed with velvet
Een violet zyden slaeplyfken A violet silk waistcoat
Een violet feuter met swert passement geboort A [piece of] violet felt trimmed with black passementerie
Een grau armosynen wambeys gestreept A grey, striped armosine doublet
Een buffelleiren kolder A buff coat/jerkin
Een gestreept argentin sattynen wambeys met witte conyn vellen gevoedert A striped silver satin doublet lined with white rabbit fur
Een gout toletten wambeys A doublet of gold cloth
Een grau armosyn kolderocxken met seven gouden knoppen A grey armosine jerkin-coat with seven gold buttons
Een paer Spaens leyren brooskens A pair of short Spanish boots
Een swert grograynen casac met litzen A black grosgrain three-quarter-length cloak with cords/ties
Een paer grauw laken wanten met bont gevoedert A pair of grey broadcloth mittens lined with fur
Een paer geborduerde brooskens met violette omslagen A pair of embroidered short boots with violet fold-over cuffs [?]
Een paer witte brosen ende een paer vergulde sporen A pair of short white boots and a pair of gilded spurs
Een paer violette pollynen A pair of violet high heeled pattens12
Een paer gruen fluweelen muylen A pair of green velvet slippers
Een violetten damasten nachttabart met marters gevoedert A violet damask night robe lined with marten
Een paer swerte armosynen wanten met een moffel A pair of black armosine mittens with a muff
Twee damasten mutsen met een swerten zyden riem Two damask caps with a black silk belt
Een roode fluweelen slaepmutse A red velvet nightcap
Twee lakenen reyscapproenen Two broadcloath traveling/riding caps
Twee paer zemeleiren neercoussens Two pairs of chamois under-stockings
Een rassenrockxken met armosyn gevoedert A small rash jerkin lined with armosine
Drye paer leiren hantschoenen met lapkens leir ende een paternoster Three pairs of leather gloves with leather cuffs and a paternoster
Een zy grograynen gepickeerde broeck A pair of grosgrain breeches, slashed with very fine cuts
[In the margin:] Eeen Turcx swert oft sable, de schee met goude platen beleyt aen een riem met silveren vergulden gespen A Turkish sword or saber, the blade decorated with gold plates, and a belt with silver, gilded buckles
In het koffer van vyftien banden: In the chest with fifteen [iron] bands:
Een lakenen rouwmantel met swert baey gevoedert A broadcloth mourning cloak lined with black baize
Een baeyen roukasac A baize mourning cassock
Een laken rouwcasac A three-quarter-length mourning cassock or jerkin
Eenen lakenen pantrock A long skirted coat
Twee heeren saeijen roucasacken Two says mourning cassocks
Een heeren saeyen rouwmantel A men's mourning cloak made of silk
Een lakenen housse van sadel A broadcloth covering for a sadle
In een van de drye scappraeyen: In one of the three wardrobes:
Een swert fluweelen sadelcleet geborduert met een fluwelen paertsgetuych met zyden quispeln A black velvet saddle cloth, embroidered, with a velvet horse bridle with silk tassels
Een out rapier met leeren hengsels An old rapier with leather mounts
In een ander cleerschappraeye: In another wardrobe:
Een swert lakenen mantel met fluweel gevoedert geboort met garnisoen A black broadcloth cloak, lined with velvet and trimmed with braid
Een gouden tolletten wambeys met gout ende zyde geboort A doublet of cloth of gold embroidered with gold and silk
Een fluweelen kolder ende broec met sneden met garnesoen geboort ende met swerte zyden basen ende kolder A velvet jerkin and breeches with slashes, trimmed with braid, and with black silk stockings and jerkin
Sesse gouden knoppen Six gold buttons
Een couleur rassen mantel met gebloemt couleur armosyn gevoedert A colored rash cloak lined with colored armosine, [decorated] with flowers
Een armosyn wambeys van gelycke stoffe An armosine doublet of the same material
Een gesneden zeemeleiren broecke met gruen ende grau zyde passement geboort met couleur tegens de sneden gelyc den mantel ende gruen zyden neercoussen A pair of slashed chamois breeches, with green and grey silk passementerie, trimmed with color against the slashes, like the cloak, and green silk under-stockings
Een gesneden leiren kolder met acht gouden knoppen daeraene met gruen ende grau zyden passement geboort A leather slashed buff coat/jerkin, with eight gold buttons, trimmed with green and grey silk passementerie
Een swertten rassen mantel van effen fluweel gevoedert A black rash cloak lined with plain velvet
Een swert sattynen wambeys vol geborduert A black satin doublet, fully embroidered
[Fol. 25r]
Een swert fluweelen accoustrement vol geborduert A black velvet suit of clothes, fully embroidered13
Een paer swerte zyden neercoussen ende een paer swerte coussebanden met zyden canten A pair of black silk under-stockings and a pair of black garters with silk lace
Eenen purperen laken mantel met purper armosyn gevoedert A purple broadcloth cloak lined in purple armosine
Een taneyte sattynen wambeys met gout ende zyde geboort A brown satin doublet trimmed with silk and gold
Een taneyte ongeschoren fluweelen cleet oft mans accoustrement met tweehondert veertich gouden knoppen daerane A brown uncut velvet robe, or men's suit of clothes with two hundred and forty gold buttons
Een paer orangie zyde neercoussen met orange zyde coussebanden, gouden ende silveren canten daerane A pair of orange silk under-stockings with silk garters, with gold and silver sides/pieces of lace
Eenen ongeschoren fluweelen mantel gegraveert met argentin plus gevoedert An uncut velvet cloak, embossed with silver and lined
Een ongeschoren fluweelen accoustrement gepicqueert vol silveren ende zyden passement geboort A suit of uncut velvet, pinked and trimmed all over with silver and silk passementerie
Een silveren toletten met veertich gouden knoppen dairane A cloth of silver [suit] with forty gold buttons
Een paer incarnardine zyde neercoussen met zyde coussebanden A pair of flesh-colored silk under-stockings with silk garters
Een gestreept armosynen wambeys gruen ende geel A striped armosine doublet in green and yellow
Een fueille morte rassen mantel met fueille morte sattynen banden A dead-leaf-colored [feuille morte] rash cloack with dead-leaf-colored satin bands
Een fueille morte armosynen accoustrement gebloemt root, wit ende groen A dead-leaf-colored armosine suit of clothes with red, white and green flowers
Een gestreept armosynen wambeys gruen ende geel A striped armosine doublet, in green and yellow
Een paer camossine zyden basen met een paer coussebanden van deselven A pair of carmine silk stockings with a pair of garters of the same material
Een zyden grograynen mantel vol armosyn gevoedert A silk grograynen cloak, fully lined with armosine
Een silveren tolet wambeys met sevenenviertich goude knoppen daerane A cloth of silver doublet with forty-seven gold buttons
Eenen geparfumeerden kolder met LXXII gouden knoppen daerane geboort met twee garnesoenen A perfumed buff coat/jerkin with seventy-two gold buttons, trimmed with two braids
Een ronde sattynen broec met sneden met garnisoen geboort ende silveren tolet gevoedert met swerte zyde basen Round satin breeches, slashed and trimmed with braid, and lined with silver cloth with black silk stockings
Een swertten rassen mantel met armosyn gevoedert gepicqueert A black rash cloak, lined with armosine and slashed and punctured with very fine cuts
Een orangie wambeys met silver gestreept An orange doublet striped with silver
Een swert damaste broec met drye garnesoenen geboort A pair of black damask breeches trimmed with three braids
Een geparfumeerden kolder met vol garnisoen geboort A perfumed buff coat/jerkin, fully trimmed with braid
Een paer orange zyden neercoussen met coussebanden van tzelve A pair of orange silk under-stockings with garters of the same material
Een swert sattynen accoustrement vol geborduert A black satin suit of clothes, fully embroidered
Eenen gedructen zyden grograynen mantel met gebeelt armosyn gevoedert A printed silk grosgrain cloak, lined with armosine decorated with figures
Een swerten laken mantel met ongeschoren fluweel gevoedert A black broadcloth cloak lined with uncut velvet
Een anderen swertte laken mantel met pellus gevoedert Another black broadcloth cloak lined with pellen14
Een couleur lakenen mantel gevoedert met grau gebloemt fluweel den gront sattyn A colored broadcloth cloak lined with satin on which are grey velvet flowers
Een couleur lakenen accoustrement van tzelve A colored broadcloth suit of clothes of the same material
Een gestreept armosynen wambeys met taneyt sattynen mouwen A striped armosine doublet with brown satin sleeves
Een paer tanneyt zyden neercoussen met argentine coussebanden A pair of brown silk under-stockings with argentine garters
Een ronde broeck met sneden met swert sattyn gevoedert ende swert zyde basen A pair of round breeches with slashes, lined with black satin, and black silk stockings
Een swertten effenen fluweelen casac met pellus gevoedert A black plain velvet three-quarter-length cloak, lined with pellen
Eenen swertten ongeschoren fluweelen casac met armosyn gevoedert A black uncut velvet three-quarter-length cloak, lined with armosine
Een swert armosynen broeck geborduert A pair of embroidered black armosine breeches
Een paer witte zyden neercoussen met coussebanden A pair of white silk under-stockings with garters
Een blau silveren toletten wambeys A blue silver doublet of cloth
Een swert sattynen accoustrement vol krinckelcoorden geboort A black satin suit of clothes fully trimmed with 'crinkle cords'
Een paer blau zyde basen ende coussebanden A pair of blue silk stockings and garters
Een swertten damasten mantel met armosyn gevoedert A black damast cloak lined with armosine
Eenen swert armosyn geborduerden casack ende wambeys A black embroidered armosine three-quarter-length cloak, and a doublet of the same material
Een gewrocht armosynen kappe A 'wrought' armosine cap
Een violet sattynen wambeys met gout geboort A violet satin doublet trimmed with gold
Een buffelleiren kolder met gouden A buffalo leather buff coat/jerkin with gold
[Fol. 25v]
passement geboort met almarisen passementerie, trimmed with decorative edgings
Een violette fluweelen broecke met twee gouden passementen met almarisen A pair of violet velvet breeches with two gold passementeries with decorative edgings
Een violetten lakenen mantel met gouden passement geboort met violet gedruct sattynen bant A violet broadcloth cloak with gold passementerie, trimmed with a violet, printed satin band
Een paer violette zyden basen met violette coussebanden A pair of violet silk stockings with violet garters
Een besanen kolder met twee gouden passementen ende achtien gouden knoppen daerane gevoeyert met violet armosyn A sheepskin buff coat/jerkin with two gold passementeries and eighteen golden buttons, lined with violet armosine
Een zyden grograinen mantel met swert caffa, den gront sattyn gevoedert, geboort met vier garnisoenen A silk grosgrain cloak with black caffa, the ground of which is of satin, lined, and trimmed with four braids
Een caffa accoustrement A caffa suit of clothes
Een paer roode zyden basen A pair of red silk stockings
Een swert armosynen accoustrement gepicqueert A black armosine suit of clothes, pinked
Een moffel van sabels A sable muff
Een grau taneyt sattynen wambeys gestreept met gouden passement geboort A grey-brown satin doublet, striped, and trimmed with gold passementerie
Een taneyt armosyn accoustrement gebloemt geel ende blau A brown armosine suit of clothes with yellow and blue flowers
Een paer tanneyte zyden basen met witte roosen gouden ende silveren canten A pair of brown silk stockings with white roses [or discs] and gold and silver lace
Een swerten lakenen mantel vol baey gevoedert A black broadcloth cloak, fully lined with baize
Een laken casac met armosyn gevoedert A broadcloth three-quarter-length cloak, lined with armosine
Een enckelen rassen mantel A single rash cloak
Een swertten fluweelen casac vol geboort met zyden passement A black velvet three-quarter-length cloak, fully trimmed with silk passementerie
Een paer swertte zyden neercoussen bruin pellus A pair of black silk under-stockings, of/with brown pellus
Een rassen nachttabbart lavender couleur met twee fluweelen boorden A rash night robe of a lavender color, with two velvet-trimmed edges
Een paer leiren hantschoenen A pair of leather gloves
Een violetten zyden sluyer A violet silk sash
Een incardine zyden sluyer met drye gouden tusschenmaeyen ende een gouden cant A red silk sash with three golden interlacings and gold lace
Een witten zyde sluyer A white silk veil
Een gruen, een wit ende een swert sluyerkens tot poignarden ane te hangen One green, one white, and one black small veil, which are used to hang on scabbards
Twee paer swert zyden roosen met gouden ende zyden canten Two pairs of black silk roses with gold and silk lace
Een paer gouden lakenen gesneden mouwen A pair of slashed, cloth-of-gold sleeves
Een paer incarnardine zyde neercoussen A pair of flesh-colored silk under-stockings
Een borstel A brush
Lakenen accoustrement wit ende swert A broadcloth suit of clothes in white and black
Twee ellen couleur armosyn Two ells of colored armosine
Twee ellen taneyt sattyn Two ells of brown satin
Een paer violette sattynen mouwen gesneden A pair of violet satin slashed sleeves
Een paer gesneden tolette mouwen A pair of slashed sleeves of cloth
Noch een paer tolette gesneden mouwen Another pair of slashed sleeves of cloth
Een elle gebloemt armosyn An ell of amosine with flowers
Een lapken ongeschoren fluweel ende twee lapkens armosyn A piece of uncut velvet, and two pieces of armosine
Een swertten hoet met hoybant van XXV gouden schelpkens met een swert plumagie A black hat with a hatband, on which are twenty-five little golden shells, and a black feather
Een witten sabeln hoet met gevlochten gouden bant met een gouden haec A white sable hat with a briaded gold band and a golden clasp
Drie swertte gesticte armosynen hoeyen Three black armosine hats with needlework
Een ongeschoren fluweelen geployden hoet An uncut velvet folded hat
Een witten Helmontsen vilten hoet A white 'Helmont' felt hat
Een couleur plumagie van wit purper ende orangie A bundle of colored feathers of white, purple, and orange
Een stuc plat Camerycx doeck A flat piece of cambric15
Een swert zyden gestict mutsken An embroidered silk cap
Seven quart swert gestreept sattyn Seven quarters of black striped satin
Twee ellen dryequart blau silveren tolet Two and three-quarter ells of blue silver cloth
Acht ellen violet fluweel Eight ells of violet velvet
Vier ellen silveren tolet met gouden strepen Four ells of silver cloth with gold stripes
Tweentwintich ende een half ellen blau sattyn Twenty-two and a half ells of blue satin
Vier nyeuwe roy fluweelen riddercruycen Four new red velvet knights' crosses
Drye oude dyergelycke cruycen Three old crosses of the same type
Een laken cruys A broadcloth cross
Een lapken root carsey om sulcke cruycen af te maken A piece of red kersey to make such crosses
Hondert ende twee ellen gruen ende grau zyden passement A hundred and two ells of green and grey silk passementerie
XVI ende XVII Juny. 16th and 17th of June
In den cleynen Bierkelder: In the small Beer Cellar:
Vier wastobben onder groot ende cleyne, den eenen met yseren reepen Four washing tubs, both large and small, one with iron bars
Een azynvat met vier yseren banden A vinegar vat with four iron bands
Een houten baetstove A wooden cooking stove
Een houten trechter A wooden funnel
Een groote vleeskuype A large meat barrel
Twee bier halfvaten met yseren banden Two half-vats for beer, with iron bands
Neghen biertonnen Nine beer casks
Seven wyn quarteelen Seven quarteel-size casks of wine
Drye bierstellinghen met enige oude tonnekens Three beer stands [for kegs?] with some old casks
[Fol. 26r]
Drye groote houte balcken ende een bierscraeghken Three large wooden boards and a beer mug
Een ander out vaetken Another small, old vat
Een houten gote A wooden drain
Een ribbe ende een bert an arch-shaped support and a plank
Een oude tonne met een coperen distilleerslange An old cask with a copper distilling coil
Twee vyghboomtonnen met yseren reepen Two figwood casks with iron bars
Een weeck vat A softwood cask
Een hoge wastobbe A tall washing tub
Vier cleyne oude vaetkens Four old small casks
Een moellie met decsel ende een tobbeken A flour bowl/hand mill and a small tub
Een kieckenrenne ende twee tobbekens A chicken coop and two small tubs
In den Wynkelder: In the Wine Cellar:
Twee botervaten Two butter vats
Drye bierstellingen Two beer stands [for kegs?]
Een ander vat ende een deel cranen Another vat and some taps
Een tenen trechter A tin funnel
Twee bier- oft wynstellingen Two beer or wine stands [for kegs?]
Drye oude houtten keerskisten Three old wooden candle boxes
Een grooten Spaenssen ende vyf cleyne oliepotten One large Spanish oil pot and five small ones
Twee ydele wynquarteelen Two empty quarteel-size wine casks
Een quarteel met wyn A quarteel-size cask with wine
Op te Dienstvrouwencamer in d'Achterhuys: In the Maids' Room in the Back House:
Een herthoutten bedstede daerop een gruen ende een witte wullen sargiën A hardwood bedstead, on which there is one green and one white woolen bedcover
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een ander bedstede van herten houtte Another bedstead made of hardwood
Een bedde met hoofpeuluwe ende twee witte wullen sargiën A bed with a pillow and two white woolen bedcovers
Twee slecht Doornicsche gordynen met vallen ende schoucleet Two plain Tournai curtains with ties and [a] mantelcloth
Twee lywaetmanden Two linen baskets
Eenen meskoker A knife case
Een camerstoel A night stool
Een spinnewiel A spinning wheel
Twee zeeptonnekens Two soap casks
Op Jouffrouws Johanna Camer: In Lady Johanna's Room:
Eenen herthoutten slaepbancke A hardwood sleeping sofa/bench
Een witte ende een groene wullen sargiën One white and one green woolen bedcover
Een stroyen matte ende canevassen hoofpeuluwe A straw mat and a canvas pillow
Een bedde met hoofpeuluwe a bed with a pillow
Een ledicant van ingeleeght hout met gruen laken behanghsel met gele ende swert zyden freniën A bedstead, made of inlaid wood, with green broadcloth hangings with yellow and black silk fringe
Een groen laken sargie ende tafelcleet A green broadcloth bedcover and a tablecloth
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Een tierentynen beddecleet A linsey-woolsey bed cover
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een herthoutten kokerscappraeye met drye sloten A hardwood cooking cabinet with three locks
Een herthoutten cleerkasse A hardwood wardrobe
Een schilderye op panneel Poëterye A painting on panel depicting Poetry
Twee lendecussens Two back cushions
Behanghsel van pavillion Doornix saeye Hanging for a canopy of Tournai silk
Een koetsken A small bed
Een stroysac A straw bag
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een lendecussen A back cushion
Een groene ende een witte wullen sargiën One green and one white woolen bedcover
Een groen lakenen sittecussen A green broadcloth sitting cushion
Een ront teenen mandeken ende een teenen setelstoel A small round wicker basket and a wicker 'sofa-chair'
Een badstoc A 'bath-stick'
Een vrouwen Spaensschen leenstoel A Spanish women's armchair
Een hooghen teenen setelstoel binnen met gruen laken gestoffeert A tall wicker sofa-chair, decorated on the inside with green broadcloth.
Een herthouten toevouwende tafel A hardwood folding table
Een blecken becxken ende een tennen fonteynken A sheetmetal pot and a small tin fountain
Eenen tennen pispot A tin pisspot
Een fyn teenen waeyerken A good-quality wicker fan
In de voors. cleerkasse: In the aforementioned wardrobe:
Een swerten fluweelen vliegher A black velvet overgown
Een violetten fluweelen kuers A violet velvet petticoat
Een swertten sattynen vliegher met sesse zyden passement geboort A black satin overgown trimmed with six silk passementerie
Een swerten sattynen kuers geboort als vore A black satin petticoat trimmed like the former
Een blauwen damast kindermantelken met witte erminen gevoedert A blue damast child's cloak lined with white ermine
Een gouwen lakenen borst met gouwen passement geboort A gold broadcloth bodice trimmed with gold passementerie
Een witte sattynen borste vol geborduert met gout met diverse bloemekens A white satin bodice, completely embroidered with gold, with various little flowers
Een lywat overtrecsel van hoofpeuluwe geborduert met gout met thien perle knoppen daeraneA linen pillowcase embroidered with gold, with ten pearl buttons on it
Twee fowynkens dyergelyck met elve perle knoppen Two pillowcases of the same type with eleven pearl buttons
Nyew swert sattyn gesneden tot vlieger ende kuers New black satin, cut for an overgown and petticoat
Een incarnate damasten kuers met twee groote gouwen passementen A flesh-colored damask petticoat with two large gold passementeries
Een cleyn gouwen passement geboort A small gold passementerie, trimmed
Een gepicqueerden armosyn kuers An armosine petticoat, pinked
Een slechten grouw armosyn kuers gesneden A plain grey armosine petticoat, slashed
Een root ende swert gebloemt damast vrouwen reysmantelken A women's travel cloak, made of red and white damast with flowers
Een swert gebloemden armosynen kuers A black armosine petticoat [decorated with] flowers
[Fol. 26v]
Een couleur Isabelle rassen vrouwenmantel vol groen armosyn gevoedert A cream-colored women's cloak, made of rash, fully lined in green armosine
Een slechten armosynen kuers gepicqueert A plain armosine petticoat, pinked
Eenen gebloemden fluweelen kuers den gront sattyn A petticoat made of satin cloth with velvet flowers
Een dyergelycken vlieger met achtien gouden knoppen An overgown of the same material with eighteen gold buttons
Een gewrochten armosynen vliegher met vierthien gouden knoppen A 'wrought' armosine overgown with fourteen gold buttons
Een armosynen vliegher gepicqueert met vierthien gouden knoppen An overgown of armosine, pinked and with fourteen gold buttons
Een gestreept armosynen borste A striped armosine bodice
Een sattynen borst vol met zyden koorden geboort A satin bodice completely trimmed with silk cord
Een slechte armosynen borst A plain armosine bodice
Twee subrize moffels met wilde pelterye van sabels gevoedert Two subrize muffs made of wild animal pelts, lined with sable
Een swert fluweelen vrouwenmantelken met pisson gevoedert A black velvet women's cloak lined with pisson16
Een swerten sattynen caproen A black satin hood
Een grauwe rasse laken siele met twee gouwe geborduerde passementen A grey rash broadcloth petticoat with two gold[-thread] embroidered passementeries
Een roy laken siele met drye gouwe passementen geboort A red broadcloth petticoat trimmed with three gold passementeries
Een grou damasten nachtsamaris met litzen met wilde pelterye gevoedert A grey damask nightovergown with cords/ties, lined with wild animal fur
Een violet damast nachtsamaris met armosyn baey gevoedert ende zyden koorden geboort A violet damask nightovergown lined with armosin [and] baize and trimmed with silk cords
Een swert armosynen vliegher gesneden met acht gouden knoppen A black armosine slashed overgown with eight gold buttons
Eene heeren sayen borste A silk men's bodice
Een slechten blauwen sattynen kuers met twee gouden passementen geboort A plain blue satin petticoat trimmed with two gold passementeries
Twee witte sattynen borsten met mouwen Two white satin bodices with sleeves
Een root saeyen ende een boerencaffa vrouwen siellyven A red says and a caffa women's bodice
Een heeren saeyen rouwvliegher ende kuers A mourning gown of says and a petticoat
Een rassen rouvliegher A mourning overgown made of rash
Een cleyn gebloemden fluweele vlieger met twintich gouwen knoppen A small velvet overgown with flowers and twenty gold buttons
Een slechten subrizen kuers A plain subrize petticoat
Een slecht caffa nachtmantelken met witte arminen gevoedert A plain caffa night jacket lined with white ermine
Twee slechte sattyn ende een heeren sayen borste Two plain satin bodices and a silk men's bodice
Een swert sattynen geborduerden vrouwenhoet An embroidered black satin women's hat
Een fyn wit stroyen hoeyken met lampersen bant ende swerte ende witte plumagie A fine, white straw hat, with a voile band and black and white feathers
Een swert fluweelen hoeyken met witte ende swerte plumagie A small black velvet hat with white and black feathers
Een grau armosynen gesticten manshoet A grey armosine men's hat, with needlework
Een cleyn silver verguit waterpotteken A small gilded silver water pot
Een silveren lyfrock A cloth of silver bodice
Een violette geborduerde fluwele borsse An embroidered purse of violet velvet
Twee coperen portefrasen tot lobben ende twee rabatten Two copper supports for ruffs and two [for] flat collars17
In de kokerschappray: In the box/cabinet:
Een orange zyden mandeken met achtenviertich douzynen welriekende knoppen van paste An orange silk basket with twenty-eight perfumed [?] buttons made of ceramic
Drye paer slapelaken anderhalf breydde Three pairs of bedsheets of one-and-a-half breadth
Seven paer slapelaken clooten Seven pairs of bedsheet rags
Thien hemden van mevrouwe, onder goede ende slechte Ten shirts belonging to my lady [Isabella], both good and plain
Twee witte fusteyne lyfkens Two white fustian bodices
Thien cleyne lywate fowynkens Ten small linen pillowcases
Een schaeldoeck gewrocht werck A bowl-cloth of 'wrought' work
Vier snutdoecken met breynaet Four handkerchiefs with lace
Twee snutdoecken sonder breynaet Two handkerchiefs without lace
Een tenen mandeken met acht lywaten slaephuyven ende acht fleppekens oft memorie-doeckens ende vier witte fustainen slaephuyven A wicker basket with eight linen nightcoifs and eight cross-cloths or 'memorie cloths' and four sleepcoifs of white fustian
Vyf lobben met breynaet Five set ruffs with lace
Drye cragen met breynaet Three collars with lace
Drye hooftcanten Three pieces of lace to be worn on the head
Seven paer poignetten ende vyf fleppe Seven pairs of cuffs and five head kerchiefs
Een douzyn witte lywaten voorschoyen A dozen white linen aprons
Acht hantdoecken ongeboort Eight towels without trim
Een geheelden hantdoec A full[-length?] hand towel
Drye lywaten vrouwenbroecken Three pairs of linen women's breeches
Sesse slechte lywaten nachthalsdoecken Six plain linen night neckerchiefs
Twee Spaensche tafelstoelen Two Spanish 'table-chairs'
Op te Styfcamer boven de Eetcamer: In the Storage Room above the Dining Room:
Een keuken tralieschappraeye van herten houtte A kitchen cabinet with bars, made of hardwood
Een Indiaensch bedstede An Indian bedstead
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een groen ende twee witte slechte sargiën One green and two white plain bedcovers
Een houtten cruyswerc dienende om hellebaerden inne te stellen A wooden 'cross-work' in which one stores halberds
Twee horden Two cloth screens
Een oude baelmande An old baling [?] basket
Een schilderye op doec Charitas A painting on canvas of Caritas
Een Spaenschen tafelstoel A Spanish 'table-chair'
[Fol. 27r]
Op ten Lywaetsolder aen den Hof: In the Linen-attic facing the Courtyard:
Een ydel reysbahoul An empty riding/traveling leather-covered chest/cabinet
Twee lywaetbalen Two bales of linen
Drye lywaetmanden ende een traliemandeken Three linen baskets and one made with bars
Een ouden swert fluweelen kindertafelstoel An old black velvet child's 'table-chair'
Een mans- ende een vrouwen ouden tafelstoel met leir becleet One old 'table-chair' for men and one for women, covered in black leather
Een schijftafel A round table
Noch een ander schijftafel Another round table
Twee oude tonnen met een lobbert Two old casks with a lobbert18
Een wieghvoet A cradle base
Een houtten lichter met een scragher A wooden lamp/candle holder with a support
Op 't Houtsolder: In the Wood-attic:
Twee teenen wieghen Two wicker cradles
Een herthoutten ledicantken wt een gedaen Two hardwood bedsteads, completely worn-out
Twee herthoutten deuren ende verscheyde oude berders ende ander timmerhout Two hardwood doors and various old boards, and other pieces of lumber
Een groot ammelaken persse A large tablecloth press
Kuekenlywaet bijeen bracht op 't Styfcamer: Kitchen linen stored in the Storage Room:
Negenthien ammelakens Nineteen tablecloths
Eenentwintich hantdoecken Twenty-one towels
Vyf rechtbanck doecken Five bench cloths
Derthien droochdoecken Thirteen drying cloths
Achtien witte ende een blauwen lywaten voorschoyen Eighteen white and one blue apron
Twee swerte Honscoten saeye ende twee boratte voorschoyen Two black, broad [lengths of?] honskot [a kind of woolen cloth] and two borato aprons
Een dobbel witte huyck ende eene stamynen huycke A white double huyck and a estamine huyck19
Een ander slecht stamynen huycke Another plain bunting huyck
Op 't Porceleynkamerken: In the small Porcelain Room:
Een swertten fluweelen stoel A black velvet chair
Sesse cristallynen wyngelasen met hooge voeten ende drye cristallyne schalen Six crystal wine glasses with tall bases and three crystal bowls
Sesse gelasen flesschen Six glass bottles
Een partye ander gelasen met een vergult gelasen flesken Some other glasses with a small gilded glass bottle
Achtenvyftich wyngelasen diverse sorte, eenige vergult Fifty-eight wine glasses of various kinds, some gilded
Negenentwintich roy Portugaelse poeckers Twenty-nine red Portugese pucaros
Elf porcelaine commekens onder groote ende cleyne Eleven porcelain bowls, among them both large and small
Achtien porcelaine schotels eenige gebroken Eighteen porcelain dishes, some broken
Drije groote ende drye cleynder porcelaine schotels Three large and three smaller porcelain dishes
Een gescheurden porcelainen kom A broken porcelain bowl
Een geleyers kom A majolica bowl
Tweendertich geleyerse schotelen onder geschilderde ende ander Thirty-two majolica dishes, both painted and other [types]
Een geleyers suyckerpotken A majolica sugar pot
Drye geleyers soutvaten Three majolica salt cellars
Een Frans geleyers schotel met wapen van de overleden bisschop Mireus A French majolica dish with the arms of the deceased bishop Mireus
Elf geleyerse fruytschalen onder witte ende geschildert Eleven majolica fruit bowls, among them [both] white and painted [ones]
Twee geleyers syrooppotten Two majolica syrup pots
Drye geleyers flesschen, waterpot ende schotel oft becken Two majolica bottles, a [majolica] waterpot and a [majolica] dish or basin
Een porcelainen doosken A small porcelain box
Hondert vierendertich geleyers taillooren so wit als geschildert One hundred thirty-four majolica plates, some white and some painted
Tweelf geleyers lepels, eenige gebroken Twelve majolica spoons, some broken
Drye Indiaensche nootschelpen Three 'Indian nutshells' [coconut shells]
Vier blecken oblykorfien Four sheetmetal waffle baskets
Een swert houtten kasse A black wooden case
Een houtten laey van weeckhout A black softwood box/drawer
Vyf porcelaine saucierkens, de drye gebroken Five small porcelain sauce bowls, three of which are broken
Neffens 't Porcelainkamerken: Next to the small Porcelain Room:
Een weeckhouten beschildert schappraeyken met een slot A small, painted softwood cabinet with a lock
Zeven geleyerse pottekens Seven small majolica pots
Neghen mermelade gelasen schotelkens Nine small majolica dishes for marmelade
Een luyt met custodie A lute with a case
Een ander groote luyte met custodie Another large lute with a case
Een guiterne A guitar
Een ronde doese met XXV strengen rouw vlassen garen A round box with twenty-five raw flaxen strings
Een suyker sifte A sugar sieve
In 't Huyckcamerken: In the Room for Women's Cloaks:
Een groote houtte kiste met yseren banden A large wooden chest with iron bands
Een scherm schutsel met yseren voet A [fire?] screen with an iron foot
Een root coperen vat A red copper vat
Een groen tirenteynen cleet ende een Pruys vel A green linsey-woolsey (table)cloth and a Pruys vel [Prussian leather?]
Een weerschyn armosynen tafelcleeken met baey gevoedert A small changeant armosine tablecloth lined with baize
Een Turcx tafelcleeken A small Turkish tablecloth
Een ronde herthoutten tafele A round table made of hardwood
Een weeckhoutten huyckasse met slot A softwood huyck cabinet with a lock
Een dambert met yvoore schyven A checkerboard with ivory checkers
Een schaecspel A chess set
Een swerten fluweelen preecstoel met zyden freniën A black velvet pulpit with silk fringe
Een Turcksche tapytgordyne oft hanghcleet A Turkish carpet-curtain or hanging cloth
Een tennen pispot A tin pisspot
Een urinael custodie van leir met urinael gelas A urine[analysis] set with a leather case and a urine glass
Drye bed camerstoelkens Three bed small night stools
Een camerbessem ende borstelveiger A broom for inside and a brush-broom
Een stamyen huycke A bunting huyck
Een paer leersen ende vergulde sporen A pair of boots and gilded spurs
Een slecht dambert A plain checkerboard
Een vlieghbessem A flyswatter
Twee paer nyeuwe schoenen Two new pairs of shoes
Een garewinde A spindle
[Fol. 27v]
In 't Comptoirken neffens de Eetcamer: In the small Office next to the Dining Room:
Een paer geslepen yseren brantysers A pair of worn-out iron fire irons
Een tange ende blaesbalck A pincer/pair of tongs and a bellows
Een Spaenssche tafel met leiren tafelcleet A Spanish table with a leather tablecloth
Een halfbuffet van nootboomen hout A half-buffet made of walnut wood
Een gruen lakenen buffetcleeken met zyde freniën A green broadcloth buffet cloth with silk fringe
Een comptoirschappraeyken met laeykens An office cabinet with drawers
Een comptoirken met laeyken op herthoutten voet An office cabinet with drawers
Een pavillonkoetse van nootboomen hout A small canopy bed made of walnut wood
Een root damast pavillonbehangsel de cap gouwen laken met gouden freniën met een val van denselven A red damask canopy hanging, the top of gold broadcloth with gold fringe, and with curtains of the same
Een roy gestrept armosynen kulcte met zyden freniën A striped armosine blanket with silk fringe
Twee witte wullen sargiën Two white woolen bedcovers
Twee gestreepte wollen matrassen A striped woolen mattress
Een bedde met hoofpeuluwe, den peuluwe met root sattyn becleet A bed with a pillow, the pillow covered in red satin
Een stroye matte A straw mat
Eenen ronde cristalen spiegel A round crystal mirror
Een vergult horelogieken in leiren casken A gilded clock in a leather case
Een paternoster A paternoster
Een reysmes met silver beslagen A knife for traveling, with silver decoration
Eenen koker oft custodie met scheirken, priem ende ander gereetschap A box or case with a pair of scissors, an awl, and other tools
Een koker met greffïe gereetschap A box with writing tools
Een coperen zigletyser met het ziglet A copper signet-iron with the signet [?]
Een coperen quadrant mathematicq by Coignet gemaect A copper mathematical quadrant made by Coignet
Diverse stucxkens oft kaskens cristal de montaigne Various pieces of or cases made of rock crystal
Drye paer Roomsche hantschoenen in een bundelken Three pairs of Roman gloves in a bundle
Noch drye paer Roomsche hantschoenen in ander bundelken Another three pairs of Roman gloves in anohter bundel
Een paer ambre hantschoenen A pair of gloves [perfumed with] ambergris
Een Engelsch kokerken gestoffeert A decorated English box
Een paer blau pendanten van paste A pair of blue pendants made of ceramic
Een paer geborduerde ende een paer met gout geboorde hantschoenen A pair of embroidered gloves and a pair of gloves trimmed in gold
Een Frans kokerken oft custodiken met gout geborduert ende gestoffeert A French box or case embroidered with gold and upholstered
Een deurluchtich waeyerken A perforated fan
Een gruen waeyerken A green fan
Een ander verguit waeyerken Another, gilded fan
Een out tafelboecksken met silver beslagen An old notebook with silver clasps
Een vliemmes A flaying knife
Een silveren medalie oft penning met Effigie van de Hertoge van Florencen A silver medal or coin with the effigy of the Duke of Florence
Een ander silveren Portugaels penning Another silver Portugese coin
Twee kercpaternosters Two church paternosters
Een doosken met gelasen pendenten A small box with glass pendants
In een ander doosken twee gouden ringen met geverwt crystale steenkens In another small box, two gold rings with small, colored crystal stones
Sesse stucxkens van alchimie Six pieces of alchemy
Noch een doose met cristale pendanten van diverse couleuren Another box with crystal pendants of various colors
Een thienken teeckens van Caleodoniën Ten beads of chalcedony
Een groot cristal gruen met ander cleynicheyt A large crystal, green, with other small things
Een gouden rinc sonder steen A gold ring without a stone
Vier silveren saeypenningen Four silver coins
Een silveren medaille van Sixto Quinto A silver medal depicting Sixtus V
Een dobbelen duccaet met twee hoofden ende twee dobbel gouden Albertus A double ducat with two heads and two double golden 'Albertus'
Een cramprinc overleet met gout A 'cramp-ring' overlaid with gold
Een loyen busken met muscillar A small lead cylinder holding musk [?]
Een kokerken gestoffeert met priem, scheerken etc. A decorated box with an awl, a small pair of scissors, etc.
Een gouden naelde met eben hecht dienende om schelpen van d'oegen te doen A golden needle with an ebony grip, which one uses to take shells from the eyes [meaning?]
Een gouden haec tot ketene A golden hook for a chain
Drye groote perlen Three large pearls
Noch een ander perle Another pearl
Een gouden haecxken tot ketene A golden hook for a chain
Een gouden ringhsken met schakelkens van zezeraude A golden ring made of linked chains20
Een silveren medaille ende bloetsteen A silver medal and a [piece of] bloodstone
Een doosken met diverse gecouleurt cristal A small box with variously colored crystal
Eenen grooten coperen astrolabrium met sesse platen ende een rinck dairtoe dienende gemaect by Meester Michiel Coignet A copper astrolab with six plates and a ring that goes with it, made by Master Michiel Coignet
[Fol. 28r]
Den XIX Juni The 19th of June
Op te Distilleer- oft Alchimiecamer: In the Distillery or Alchemy Room:
In eene weeckhouten casse bevonden de nabeschreven wapenen: In a softwood case are the following firearms:
Twee Duytsche pistolen mette hosen oft custodiën Two German pistols with hosen or cases
Een lanc vogelroer van vier voeten snaphaen A long snaphaunce bird gun of four feet
Een gevoeyrde Duytsche busse van drye voet in verbeende laeye A lined [?] German blunderbuss, three feet long, in a box made of [or inlaid with] bone
Een lontroer met zyn flesschen ende swert zyde quispelen A matchlock musket with its [gunpowder] bottles and black silk tassels
Een musket in verbeende laeye met forquet flessch ende flesquille aen roy zyde koorde A musket in a box made of [or inlaid with] bone, with a fork, bottle, and bottle quill on a red silk cord
Een Duytsch busken in verbeende laeye lanc II ½ voeten A German blunderbuss in a box made of [or inlaid with] bone, two-and-a-half feet long
Een busse snaphaen vonde (?) belle lanc vier voeten mette flesquillen A snaphaunce blunderbuss vonde belle [?] four feet long, with bottle quills21
Een Lorainse busse van vier voeten A Lorraine blunderbus, four feet long
Een carabynbusse van 11½ voeten met coper ingeleeght A carbine blunderbus of eleven and a half feet, inlaid with copper
Een ander carabynbusse van 11½ voeten in effen laeye Another carbine blunderbus of eleven and a half feet in a plain box
Een busse met vier slot in eenen verbeende laeye A blunderbuss with four [flint?] locks in a box made of [or inlaid with] bone
Een lichte vogelbusse lanc vier voeten met dobbelen snaphaen A lightweight bird blunderbus, four feet long, with double snaphaunces
Twee Lorainsse pistolen gehouwen ende vergult de laeye ingeleeght met silver Two Lorraine pistols, carved and gilded, the box [in which they're kept] inlaid with silver
Een ander pistole ingeleeght met perlemoeyer mette water vergult met sesse silveren maetkens in eene custodie gestoffeert met root fluweel Another pistol inlaid with mother-of-pearl, watergilded, with six silver maetkens,22 in a case decorated inside with red velvet
Een lanc roer snaphaen van vijf voeten A long barrel snaphaunce gun, five feet long
Drye Fransse pistolen Three French pistols
Twee poeyerflesschen met flesquil Two powder bottles with bottle quills
Een Jacques de Maille in cannevas genaeijt A coat of mail stitched in canvas
Een vierslot met drye spanders A four-[flint?]lock gun with three spanders
Twee sacxkens met hagel Two small bags with shot
Twee swert fluweelen hangsels met twee riemen Two black velvet [sword or gun-?] mounts with two belts
Een yser winde met koorden An iron winder with cords
Een deurcloven hellebaerde A cloven halberd
Eenen heirhamer A war hammer
Eenen stalen boghe met elf pylen ende winde dairtoe dienende A steel bow with eleven arrows and the winder that goes with it
Eenen lantmeet stock A land-measuring stick
Een swert schietvry harnasch met al zyn toebehoorten A black shooting [?] harness with all its accessories
Een ander swert tournoy harnasch met gouden strepen ende zyn toebehoorten Another black tournament harness with gold stripes, and its accessories
Twee stegelrepen ende twee yseren peertshoofden Two stirrups and two iron bridles [or armor for horses' heads]
Een yseren casquet in vilten hoet An iron helmet in a felt hat
Een paer zeemleiren wapenhantschoenen A pair of chamois shooting gloves
In een witte houtten doose: In a white wooden box:
Twee paer stegelreepen à la genette met twee paer sporen met peertshoofgetuych Two pairs of stirrups à la genette with two pairs of spurs and a bridle
In een ander witte doose: In another white box:
Een paer vergulde stegelrepen met sporen ende peertsgetuygh A pair of gilded stirrups with spurs and a bridle
Een coutelasse wtspringende dienende tot slachsweert A cutlass that springs out, and which is used as a killing sword
[Fol. 28v]
Een geblaut rappier ende poignart met peertsharen hechten, gestickt Spaens leiren henghsel ende riem A blued rapier and dagger with grips, wound with horsehair, stitched leather hangers and a belt
Een ander geblaut rappier ende poignart met zyde hechten, baeyen hengsel ende riem ende een paer hantschoenen Another blued rapier and scabbard with silk[-covered] grips, baize mount and belt, and a pair of gloves
Een knechtsrappier met henghsel A knave's rapier with a mount
Een vergult rysweert ende poignart met silveren hechten, riem ende henghsel met gout geboort ende een paer buffelleiren hantschoenen A gilded riding/travelling sword and scabbard, with silver grip, belt and mount, trimmed with gold, and a pair of buffalo-leather gloves
Een paertesaen, den stoc ebenhout A partisane halberd, the handle of ebony wood
Een lanc rappier met versilvert gevest ende hecht A long rapier with silvered handguard and grip
Een grooten blaesbalc dienende om mette lampe te wercken mette leiren sac daerane A large bellows for working with a lamp, with a leather bag on it
Eenen houtten persse A wooden press
Eenen abasten mortier met houtten stamper An alabaster mortar with a wooden pestle
Drye weeckhoutten cassen met deure ende sloten Three softwood cases with doors and locks
Een groote menichte van diverse gelasen, pottekens ende fleskens met verscheyden gedistilleerde oliën, wateren ende ander substantiën al dwelc (mits dyen het dagelycx om Gods wille daerom nyet wechgegeven wort) is gebleven buyten schattinge van de oudecleer-coopers A large assortment of various glasses, small pots and bottles, with diverse distilled oils, waters and other substances (being quotidian will not, God willing, be given away) has been left out of the estimate by the second-hand dealers
Een yseren voet An iron foot
Een silveren becken wegende twintich onchen A silver basin weighing twenty ounces23
Een coperen fornuis oft distilleerketelken A copper furnace or distilling kettle
Een coperen panneken A small copper pan
Een weeckhoutten back met loot beleyt ende becleet met XII coperen banden dienende om cruyden inne te distilleren A softwood vat lined with lead and wrapped with twelve copper bands, in which one distills herbs
Twee lantcaerten Two maps
Een stoelken met twee tonneken A small chair with two small casks
Sesse roode coperen potschelen Six red copper pot-bowls
Een coperen distilleerbat A copper distilling bath
Eenen coperen pot A copper pot
Eenen blauwen wryfsteen met looper A blue grinding stone and muller
Een herthoutten schyftafel met schuyve A round hardwood table with a drawer
Een coperen balanche met een coperen piramide A copper balance with a copper pyramid
Een cleyn coper vyseken ende vier coperen schaelkens A small copper apothecary's cup and four small copper bowls
Een ander herthoutten schyftafel Another round hardwood table
Een goutgewicht ende een coperen pylgewicht A gold weight and a copper cylinder weight
Een yseren weeghballeken met coperen schalen An iron balance with copper pans
Een steenen wryffsteen met drye loopers A grinding stone and three mullers
Een coperen schele A copper bowl
Eenen grooten blaesbalc A large bellows
Een yseren fornais An iron furnace
Een houtten mansstoel A wooden men's chair
Een cleyn blaesbalc A small bellows
Drye tanghen Three pincers/pairs of tongs
Twee crabbers ende een schupken Two fire pokers and a fireplace scoop
Drye yseren forneysen Three iron furnaces
Twee coperen ketels Two copper kettles
Een metalen mortier met yseren stamper A metal mortar and iron pestle
Een yseren mortier metten stamper An iron mortar with a pestle
Twee houtte blocken Two wooden blocks
Twee eerde potten Two earthenware pots
Twee eerde tylen ende een sifte Two earthen tubs and a sieve
Een weeckhoutten scraeghtafel A softwood table with foldable supports for feet.
Een houtten tafelvoet A wooden table foot
Twee tennen lepels ende een blecken trechter Two tin spoons and a sheetmetal funnel
Een ront coperen forneys met coperen decsel A round copper furnace with a copper lid
[Fol. 29r]
Op ten Solder neffens de Distelleercamer: In the Attic next to the Distillery:
Twee ysers dienende totte forneysen Two irons for the furnaces
Vyf ysers met ronde ooghen oic dienende totte forneysen Five irons with round eyes, also for the furnaces
Een byl met twee yseren nyptangen dienende als vore An ax with two iron nail-pullers, for the same
Een partye out oft gebroken yser oft coper An amount of old and/or broken pieces of iron and copper
Viertien yseren treften onder goeden ende quaede Fourteen iron funnels, among them both good- and poor-quality ones
Vier coperen forneyskens Four small copper furnaces
Een coperen bluspot A copper snuffer
Een ronde coperen kap A round copper helm
Tweelf zo coperen als yseren decsels Twelve lids, some of iron and some of copper
Een gebroken yseren pot ende ander out yser A broken iron pot and other old pieces of iron
Een loyen back met vyftien mercysers A leaden tub/bin with fifteen measuring irons
Een wafelyserken A small waffle iron
Sesse ziften Six sieves
Tweelf gelasen flessen in teenen Twelve glass bottles inside wicker [casings]
Een loyen back A leaden tub/bin
Een quaeyen yseren pot A poor-quality iron pot
Twee teene distilleerpotten met twee teenen buysen daertoe dienende Two wickered distilling pots with two wickered pipes which go with [the pots]
Vier oude tonnen Four old casks
Twee yseren tangen Two iron pincers/pairs of tongs
Menichte van diverse sorten van gelase vaten dienende tot het distilleren gebleven buyten A mix of diverse kinds of glass vats which are for distilling, left out [of the inventory]
Een tobbe met yseren banden A tub with iron bands
Twee hooghe yseren ende een coperen forneyspypen Two tall stove pipes, one of iron and one of copper
Vier oude gebroken yseren potten Four old, broken iron pots
Op 't Gewelffcamerken boven den Ganc van de Achterhuysinge: In the Attic Room Above the Hall of the Back House:
Silverwerck: Silverwork
Tweelff groote effen silveren fruytschalen mette wapen van Mynheer den ridder daerinne gesneden tsamen weghende dryehondert XIX oncen ende een halve Twelve large plain silver fruit bowls with the arms of my lord [i.e. Emmanuel] the knight engraved into them, weighing together three hundred nineteen and a half ounces
Sesse ander silveren schalen van gelycken fatzoen maer cleynder dan de voorgaende, wegende tsamen hondert dertich oncen drye quart Six other silver bowls of the same fashion, but smaller than the above, weighing together one hundred thirty and three-quarter ounces
Eenen groote silveren vergulde schale gepunt diamantswys wegende sessendertich ende een halve oncen A large gilded silver bowl, with diamond-like points, weighing thirty-six and a half ounces
Twee silveren vergulde schalen gedreven, wegende dryendertich onchen ende een half: te weten d'een XXI oncen drie quart ende d'ander XI oncen drye quart Two silver gilded bowls, embossed, and weighing thirty-three and a half ounces: namely, one of them weighs twenty-one and three-quarter ounces, and the other eleven and three-quarter ounces
Twee effen silveren vergulde fruytschalen wegende sessendertich ende een half oncen Two plain gilded silver fruit bowls, weighing thirty-six and a half ounces
Twee silveren canteelschalen de boorden verguit wegende sessendertich oncen vyftien engelschen Two silver bowls with decoration in the form of merlons, weighing thirty-six ounces fifteen engels
Noch dyergelycke twee canteelschalen wegende XXXIIII½ onchen Another two bowls with decoration in the form of merlons, of the same type, weighing thirty-four and a half ounces
Eenen grooten silveren vergulden kop gedreven metten decsel wegende tweentzestich ende een halve onchen A large silver gilded cup, embossed, with a lid, weighing sixty-two and a half ounces
Een anderen silveren vergulden kop gedreven wegende metten decsel wegende eenen-tachtentich onchen Another gilded silver cup, embossed, and with the lid weighing twenty-one ounces
Twee silveren vergulde schroefkens wegende thien ende een half onchen Two small silver gilded glass holders weighing ten and a half ounces
Een silveren wynpot wegende dryendertich oncen A silver wine pot weighing thirty-three ounces
Vier silveren kandelers met twee lange pypen tsamen wegende eenhondert seven oncen ende een halve Four silver candlesticks with two long pipes, together weighing one hundred and seven and one-half ounces
Vier platte silveren salvos wegende tachtentich onchen Four flat silver salvers weighing eighty ounces
Een silveren becken ende lampet tsamen wegende achtentzeventich ende een halve onchen A silver hand-washing basin and ewer, together weighing seventy-eight and a half ounces
Twee silveren kandelers wegende achtendertich oncen Two silver candlesticks weighing thirty-eight ounces
Tweelff silveren lepels ende tweelf forcquetten tsamen wegende dertich oncen Twelve silver spoons and twelve forks, together weighing thirty ounces
Een silveren potteken oft zuypercroes eensdeels vergult wegende vyfthien ende een half oncenA small silver beaker or drinking-pot, partly gilded, weighing fifteen and a half ounces
[Fol. 29v]
Eenen witten silveren suypercroes wegende negen ende een half oncen A white silver drinking-pot, weighing nine and a half ounces
Een silveren rechauffoir wegende negenendertich oncen ende vyftien engelschen A silver chafing dish weighing thirty-nine ounces and fifteen engels
Een silveren soutvat eensdeels verguilt wegende neghen onchen A silver salt cellar, partly gilded, weighing nine ounces
Eenen hooghe silveren pint wegende achtien ende een halve onchen A tall silver drinking vessel, weighing eighteen and a half ounces
Een silveren peperbusse ende soutvat op malcander wegende elf oncen vyf engelschen A silver pepper container and salt cellar, one on top of the other, weighing eleven ounces five engels
Twee Duytsche silveren vergulden koppen met decsels wegende vyventwintich oncen vyftien engelschen Two silver, gilded German cups with lids, weighing twenty-five ounces fifteen engels
Een Duytsch silveren vergult becken lancworpich met waterpot wegende tzeventich onchen A silver, gilded German oblong basin, with a water ewer, weighing seventy ounces
Een ander silveren becken ende lampet de canten ende in midden vergult wegende tsamen vierentachtentich onchen Another silver hand-washing basin and an ewer, gilded on the rim and in the middle, together weighing eighty-four ounces
Twee silveren vergulden schroeven wegende sevenendertich ende een halve onchen Two silver glass holders weighing thirty-seven and a half ounces
Twee silveren wynpotten wegende tweentzeventich ende een half onchen Two silver wine pots weighing seventy-two and a half ounces
Een silveren vergulde salvo met soutvat ende peperbusse wegende sevenenvyftich oncen A silver gilded salver with a salt cellar and pepper container, weighing fifty-seven ounces
Twee silveren vergulde soutvaten wegende negenentwintich oncen Two gilded silver salt cellars weighing twenty-nine ounces
Een silveren suycker- ende peperbusse de cantkens vergult wegende sestien oncen A silver sugar and pepper container, the edges gilded, weighing sixteen ounces
Twee silveren sescantige salvos wegende vyfentwintich oncen vyftien engelschen Two silver hexagonal salvers, weighing twenty-five ounces fifteen engels
Een groote silveren flessche wegende eenhondert thien oncen A large silver bottle weighing one hundred and ten ounces
Twee silveren kandelers met pypen ende een halssnutter wegende vierentzestich onchen Two silver candlesticks with pipes and a snuffer weighing sixty-four ounces
Eenen silveren lepel met twee silveren bekerkens vergult wegende acht oncen vyf engelschen A silver spoon with two small silver beakers, gilded, weighing eight ounces five engels
Een silveren wieroockvat wegende sessentwintich onchen A silver incense burner weighing twenty-six ounces
Twee silveren genoffelschalen wegende achtentwintich ende een half oncen Two silver 'carnation bowls' [decorated with carnations on the board] weighing twenty-eight and a half ounces
Een silveren pot met decsel dienende om water wt te drincken met een silveren schale daertoe dienende wegende vyvenveertich oncen A silver pot with a lid, which is used for drinking water, with a silver bowl that goes with it, weighing forty-five ounces
Tweelf silveren lepels ende zovele forcquetten wegende vierendertich oncen vyf engelschen Twelve silver spoons and as many forks, weighing thirty-four ounces and five engels
Een deurluchtich gedreven fruytschaelken wegende XII½ onchen A small perforated, embossed fruit bowl weighing twelve and a half ounces
Een silveren rechauffoir wegende achtendertich onchen vyftien engelschen A silver chafing dish weighing thirty-eight ounces fifteen engels
Een ander silveren rechauffoir met stele wegende dryentwintich oncen tweelf engelschen Another silver chafing dish with a handle, weighing twenty-three ounces twelve engels
Een silveren fruytschale in midden ende de canten verguit wegende achtien oncen vyftien engelschen A silver fruit bowl, gilded in the middle and on the rim, weighing eighteen ounces fifteen engels
Eenen effen vergulden silveren schale wegende negentien oncen A plain, gilded silver bowl, weighing nineteen ounces
Vyf douzynen silveren taillooren tsamen wegende sessehondert ende seventhien onchen five dozen silver plates, together weighing six hundred and seventeen ounces
Sesse silveren saucieren wegende sevenenviertich oncen vyftien engelschen Six silver sauce bowls weighing forty-seven ounces fifteen engels
Tweelf silveren schotelen wegende hondert tweenviertich oncen Twelve silver dishes weighing a hundred forty-two ounces
Sesse silveren schotelen wegende achtentnegentich oncen Six silver dishes weighing ninety-eight ounces
[Fol. 30r]
Sesse silveren schotelen wegende hondert XLI½ onchen Six silver dishes weighing one hundred forty-one and one-half ounces
Sesse silveren schotelen tsamen wegende eenhondert sevenentzeventich oncen Six silver dishes, together weighing one hundred seventy-seven ounces
Twee groote silveren schotels wegende eenentachtentich oncen Two large silver dishes weighing eighty-one ounces
In een swert leiren kofferken oft cabinetken: In a small leather chest or cabinet:
Tweelf silveren vergulden lepelen ende zovele forquetten wegende tsamen sevenentwintich ende een half oncen Twelve gilded silver spoons and as many forks, weighing together twenty-seven and one-half ounces
Twee silveren vergulden platte gecante drinckschaelkens ende een silveren vergulde schuyt, soutvaetken, schelpe ende een gecrolde garaffe tsamen wegende tweendertich ende een halve oncen Two silver, gilded, flat polygonal drinking bowls, and a silver gilded vessel in the form of a boat, small salt cellar, shell and a curled carafe, together weighing thirty-two and a half ounces
Een silver eensdeels vergult potteken wegende vierthien ende een halve oncen A small, silver, partly gilded pot, weighing fourteen and a half ounces
Eenen gebeytelde silveren fruytschale wegende negenenviertich ende een halve oncen A silver fruit bowl with punched decoration, weighing forty-nine and a half ounces
Een silveren flesken wegende vierendertich oncen vyftien engelschen A silver bottle weighing thirty-four ounces fifteen engels
Een silveren deurluchtich bloemmandeken wegende sevenentwintich ende een half onchen A silver, perforated flower basket, weighing twenty-seven and a half ounces
Een silveren wywatervaetken wegende negen oncen vyf engelschen A silver holy water basin weighing nine ounces five engels
Juweelen: Jewelry:
Een effen gouden keten met root gouden cruys wegende derthien oncen negenthien ende een halven engelschen A plain gold chain with a red gold cross, weighing thirteen ounces, nineteen and a half engels
Een ander gouden keten met viercante scakels ende een cleyn gouden cruysken wegende seven oncen vyf engelschen Another gold chain with rectangular links and a small gold cross, weighing seven ounces five engels
Een gouden Spaensch ketentken wegende drye onchen A small Spanish gold chain weighing three ounces
Een ander gouden Spaens ketentken wegende twee onchen sesse engelschen Another small Spanish gold chain weighing two ounces six engels
Een gouden Spaensche keten met gouwen cruyce wegende negen oncen derthien engelschen A Spanish gold chain with a gold cross, weighing nine ounces thirteen engels
Eenen hoeybant verciert met sevenendertich diamanten in gout geset ende een swert sabelen hoet met swert ende witte pluimagie A hatband decorated with thirty-seven diamonds set in gold, and a black sable hat with black and white feather[s]
Een swerten vilten hoet met gruen pluimagie ende dairane een gouden bagge verchiert met negenthien diamanten A black felt hat with green feather[s], and on it a golden brooch decorated with nineteen diamonds
Een ander swerten vilten hoet met eene groote gouden bagge verchiert met sevenentzeven-tich diamanten Another black felt hat with a large golden brooch, decorated with seventy-seven diamonds
Noch een swert vilten hoet met violette pluimagie dairane een gouden bagge verchiert met vyventzeventich robynen ende sesse diamanten ende twee perlen Another black felt hat with violet feathers, and a golden brooch decorated with seventy-five rubies, six diamonds, and two pearls
Een swerten vilten hoet met pluimagie couleur Ysabelle dairane een Spaens werc hoeybant verchiert met eene gouden bagge met acht diamanten A black felt hat with cream-colored feathers and on it a Spanish-work hatband decorated with a golden brooch with eight diamonds
Een swerten vilten reyshoet met gouden haec A black felt riding/travelling hat with a golden clasp
Noch een swert vilten hoet dairane een bant met XXVII gouden stucken Another black felt hat, with a band on it with twenty-seven pieces of gold
Seven pluimagiën diverse couleuren ende twee reygers plumagiën Seven feathers of diverse colors, and two egret feathers
Een swerten vilten hoet met roy plumagie A black felt hat with red feather[s]
Een swert zyden snoer met een gouden cruys ende dootshooft A black silk cord with a golden skull
Een swert zyden snoer dairane eene gouden schelpe ende knop A black silk cord with a golden shell and button
Twee coperen vergulde bandekens ovaelwys ende een silveren hechtken van mes Two gilded copper bands, oval-shaped, and a silver grip for a knife
Een coutelaz lemmet met een cruys A cutlas blade with a cross
Een coperen vierpanne op eenen voet A copper fire-pan on a base
Een herthoutten schappraeyken A small cabinet made of hardwood
[Fol. 30v]
Den XXIIen Juny. The 22nd of June.
In de groote Salette oft Neercamer in de Achterhuysinge: In the large Sitting Room or Downstairs Room in the Back House:
Eene schilderye olieverwe op panneel in vergulde lysten Roof van de dochters van Sabina A painting, oil on pannel, in a gilded frame, depicting the Abduction of the daughters of Sabine
Afbeeldinge oft Contrefaizels van Paus Leone Decimo, Clemente 7° ende Leone Undecimo al van den huyse van Medices Portraits or counterfeits of Popes Leo X, Clement VII, and Leo XI, all of the House of Medici
Noch tweentwintich Contrefaitzels van mans en vrouwen princen ende princessen van denselven huyse van Medices Another twenty-two portraits of men and women, princes and princesses of the same House of Medici
Twee geslepen yseren brantysers tuymelers Two worn-out fire irons/pokers
Een vierschuppe ende tange met coperen knoppen A fire scooop and a pincer/pair of tongs with copper buttons/knobs
Een blaesbalc met coperen pype A bellows with a copper pipe
Twee groote laeghe copere brantysers met groote bollen Two large low/empty copper fire irons with large balls
Drye herthoutten Parysse bancken ingeleeght Three inlaid Parisian sofas/benches
Een goutleiren tafelcleet den gront swert A gilded leather tablecloth with a black ground
Een wttreckende tafel van nootboomen hout met een trapken ingeleeght dienende om silver op te setten A pull-out table of walnut wood with a small stairway set into it, on which to set silver
Een dressoir van nootboomen hout met trapken van deselven A dresser of walnut wood with a set of steps of the same material
Sesse herthoutten voetscabellen Six hardwood footstools
Twee swerthoute camer crooncandelers eensdeels vergult Two black wooden chandeliers for use inside, partly gilded
Een schilderyken met deuren Offerhande van de Drye Coningen A small painting with wings, of the Offering of the Three Kings
Drye groote Spaensche mansleunstoelen Three large Spanish men's armchairs
Acht hooghe Spaensse manstafelstoelen Eight tall Spanish 'table-chairs' for men
Neghen vrouwe Spaenssche stoelen Nine Spanish women's chairs
Eene clavecimbele steertstuck van Ruckert, beschildert by Henric van Balen ende Bruegel met Poëterye op een herthouten voet A harpsichord made by Ruckert, painted by Hendrik van Balen and [Jan I] Bruegel with subjects of ancient mythologie, on a hardwood base
Aengaende het behanghsel van tapyt daermede de voors. salette rontsomme behangen is en zyn den sterfhuyse nyet toebehorende maer den ridderschap oft commande, zynde oversulcx nyet geëstimert Concerning the tapestry hangings which are hung around the aformentioned sitting room, these do not belong to the estate but rather to the order or commanderie [of St. Stephen], and are therefore not to be appraised
In de Eetcamer: In the Dining Room:
Twee copere brantysers Two copper fire irons
Een blaesbalc A bellows
Een tanghe A pincer/pair of tongs
Een schilderije op panneel van 't Vrouken bevonden in Overspel A painting on panel of the Woman Taken in Adultery
Afbeeldinghe van Vader ende Moeder van Mynheer den rider Portraits of the Father and Mother of my lord the knight [i.e. Emmanuel Ximenez]
Item van Sieur Nicolas ende Simon Rodriguez, Fernando ende Andrea Ximenez ende van den heer prior Sebastiano ende noch thien afbeeldingen van diverse heeren ende princen Item portraits of Señors Nicolas and Simon Rodriguez, Fernando and Andrea Ximenez, and of the lord prior Sebastiano, and another ten images of various lords and princes
Item noch seven Contrefaitzels van verscheyden vrienden van den huyse al staende boven op 't lysten Item another seven portraits of various friends (family members) of the house, all standing above the frame [molding]
Een lancworpige schilderye Doopsel Ons Heeren in Jordane A horizontal painting of the Baptism of Our Lord in Jordan
Drye geschilderde Troniën gedaen by Floris van Susanna ende de twee Ouder[lingen] Three painted Tronies done by [Frans] Floris of Susanna and the two Elders
Een schilderyken Bloempot A small painting of a vase of flowers
Noch geschilderde Troniën van Hanibale Scipio half buste ingeleeght More painted Tronies of Hanibal Scipio, bust-length [and] inlaid
Een ander ingeleeght dressoir met drye sloten Another inlaid dresser with three locks
Een herthoutten schutsel met vleugels A hardwood screen with wings
Twee hooge mans Spaensse leunstoelen Two tall Spanish men's armchairs
Twee vrouwen Spaensse leunstoelen Two Spanish women's armchairs
Vyf Spaenssche mans tafelstoelen Five Spanish 'table-chairs' for men
Een clavercimbele A harpsichord/virginal
Sesse stucken tapitzerie met pileeren dienende tot behangsel van dese camer Six pieces of tapestry with pillars, serving as hangings for this room
Een tapijtsargie dienende totten voors. Behangsel A 'tapestry cover' serving for the aforementioned hangings
In het halfbuffet: In the half buffet:
Een wit gebreyt lywaten behangsel tot kinderbed ledicant A white, knitted linen hanging for a child's bedstead
Een saxken met alrehande cleyn kinderdingen van lywaet A bag with all sorts of small children's things made of linen
Een wit buffetcleet gebreyt van carré endeiywaet A white buffet cloth knitted with yarn and linen
Een lywaten overtueghe van hoofpeuluwe met roy zyden tusschemaet A linen pillowcase with red silk inset[s]
Twee dyergelycke fowynen Three pillowcases of the same material
Noch een overtuege van hoofpeuluwe van fyn lywaet met gebreyden tusschemaet Another pillowcase of fine linen with knitted inset[s]
Twee dyergelycke fowynen Two pillowcases of the same material
Noch een overtuege van fyn lywaet tot hoofpeuluwe met roy zyde gestict Another pillowcase of fine linen stitched with red silk
Een ander fyn lywaten overtuege met gesteken werck Another fine linen cover with decorative stitching
Een lywaten overtuege spinaelwerc tot hoofpeuluwe A linen pillowcase with yarn/lace/rough-worked cloth24
Eenen fynen lywaten hantdoeck oft dwale A fine linen towel or wiping cloth
Noch een fowyne met gesteken werc Another pillowcases with needlework
Een tapyt schoucleet met zyde freniën A carpet/tapestry mantelcloth with silk fringe
[Fol. 31r]: blank
[Fol. 31v]
Een gruen fluweelen kofferken met gouden [ga]lons geboort daerinne: A green velvet chest trimmed inside with gold galleons
Een gouden huyve met perlen A golden hairnet with pearls
Twee huyven van tanneyt armosyn geborduert met gout Two hairnets of brown armosine, embroidered with gold
Eenen gouden kinderclater met gouden bellekens ende een tant A gold baby rattle with golden bels and a [wolf's?] tooth
Een gouden keyrinc ende robyn A gold keyring and [a] ruby
Een gouden rinc met esmeraude A gold ring with emerald
Een crampringhsken A small 'cramp-ring' [?]
Een paer gouden braceletten zezraut A pair of gold bracelets made of linked chains25
Een hoyken van agat in gout geset A small hat of agate set in gold
Een stucksken van sabelvel A piece of sable hide
Een hoopken perlen dienende tot een huyve wegende een once ende drye engelschen A pile of pearls for a hairnet, weighing one ounce and three engels
Een hoyen doose met een lapken Camerycx doec ende ander prondelinge van lywat ende een taneyt zyden huyve A hatbox with a piece of Kamerijk cloth and other linen items of little worth, and a brown silk hairnet
Een ander doose: Another box
Een lapken Camericx doec ende ander prondelinge van garen A piece of Kamerijk cloth and other things made of yarn, of little worth
Twee carseyen kintsdoecken ende winsel met gouden galons geboort Two kersey baby cloths and [a] swaddling cloth trimmed with gold galleons
Twee fyn lywaten manshemden Two fine-quality men's shirts
Vierentwintich ellen geborduert garnison op armosyn Twenty-four ells of armosine with embroidered braid
Vyvenvertich ellen garnison Forty-five ells of braid
Twee stucken van sattyne feenen met lapkens out caffa Two satin banners with pieces of old caffa
Eenen spiegel in vergulde lysten A mirror in a gilded frame
Noch in het Comptoir neffens de voors. Eetcamer: In the Office next to the aforementioned Dining Room:
In een schuyve van het buffet: In a drawer of the buffet
Twee lappen lavender carsey ende een lapken grauwen baey Two pieces of lavender kersey and a piece of grey baise
Out gouwen tollet tot ronde broecke A piece of grey tulle for a pair of round breeches
Twee ellen violet damast Two ells of violet damask
Een lapken grau zyden palus A piece of grey silk palus26
Een lapken root damast ende ander verscheyden lapkens met een onteyert swert armosyn nachtmantelken ende ander prondelinge A piece of red damask and various other pieces of cloth, with a torn black armosine night robe and other things of little worth
In de Slaepcamer: In the Bedroom:
Een paer argentin zyden basen met een paer socken A pair of silver silk stockings with a pair of socks
Een paer violetten zyde basen A pair of violet silk stockings
Een paer taneyt zyde basen A pair of brown silk stockings
Acht servetten ende sestien paer poignetten met canten Eight napkins and sixteen pairs of cuffs with lace
Een gesticten taffa onderbroec A pair of taffeta underpant with needlework
Een Jacque de Maille gesneden root lywaet tot slaeplyfken A slashed coat of mail [?] with red linen, serving as a waistcoat
Een root carseyn slaeplyfken A red kersey waistcoat
Een ronde laken roubroec met sneden met zyde neercoussen A round pair of broadcloth breeches with silk under-stockings
Een baeyen rouwmantel met root cruys daerop A baize mourning cloak with a red cross on it
Een swertte fluweelen broecke gepicqueert A pair of black velvet breeches, pinked
Een swert gestreept armosynen wambeys A black striped armosine doublet
Een ander swert armosynen gepicqueert wambeys Another black armosine doublet with needlework
Een slecht sattynen ende een slecht armosynen wambeysen A plain satin doublet and a plain armosine doublet
Een swert sattynen wambeys vol koorden geboort A black satin doublet, trimmed completely with cords
Een couleur lakenen valedray met grau caffa fenen A colored broadcloth valedray with grey caffa banners [?]27
Een swerte fluweelen broeck gepicqueert met zyde koorden geboort A pair of black velvet breeches, pinked and trimmed with silk cord
Een weerschynen boratten tabbart met wilde voedering A changeant borato gown, with a wild fur lining/td>
Een fluweelen kniekusken A velvet knee cushion
Een nootboomen ledicant met gruen zyden damast behangsel met gruen damasten sargie met zyden freniën A walnut bedstead with green silk damask hangings with a green damask bedcover with silk fringe
Twee gruen Spaenssche sargiën Two green Spanish bedcovers
Een tirentynen beddecleet A linsey-woolsey bed cover
Een wolle matras A woolen mattress
Een bedde met hoofpeuluwe A bed with a pillow
Een oorcussen A small pillow
Een stroyen matte A straw mat
Een stuc schilderye Judicium Paridis voor de schouwe A painting of the Judgment of Paris for the mantel
Eene nootboomen kiste A walnut chest
Een teenen setel binnen met gruen laken becleet A wicker sofa, covered on the inside with green broadcloath
Een wttreckende tafel A pull-out table
Een weeckhouten houtbac A firewood bin made of softwood
Een tange met coperen knoppen A pincer/pair of tongs with copper buttons/knobs
Een steeckyser An iron poker
Een nootboom houten schyftafelken met vier stucken dairtoe dienende om ront te maken ende een kinderbed tafelken A simple table made of walnut, with four pieces that make it round, and a small table for a child's bed
Drye gruen lakenen sittecussens Two green broadcloth sitting cushions
Tweelf mans Spaenssche tafelstoelen Two men's Spanish 'table-chairs'
Drye groote Spaenssche mansleenstoelen Three large men's armchairs
Een teenen inctpot oft scryflaeye An inkpot made of wooden slats/rods
Een silveren penne A silver pen
Alle welcke voor gespecificerdn. rurende haeffelycke goeden All of which are specified as moveable divisible marital goods

 1. 1 The inventory only (without the prelusion) is transcribed in E. Duverger, Antwerpse Kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Vol. 1: 1600-1617. 12 vols. Brussels: Paleis der Academiën, 1984. 400-461, no. 253. The present document corrects Duverger's transcription on some points. We are most grateful to Marieke de Winkel who provided a great number of valuable suggestions for improving an earlier translation of the inventory.
 2. 2 Here "boeken brieven en geschriften" (books, letters and writings) has been crossed out and replaced with "cleederen ende silveren" (clothing and silver), written above the original. Crossed-out text is similarly represented throughout this transcription and translation.
 3. 3 In seventeenth-century dictionaries "sargie" is defined as twill cloth; however, in this inventory and in contemporaneous documents from Antwerp the term is used exclusively to describe cloth coverings, mainly bedcovers.
 4. 4 This could refer either to papers on which letters are printed, or cast type letters wrapped in three separate pieces of paper.
 5. 5 Possibly incense.
 6. 6 For each of these four crossed-out texts, "supra" was written in the margin.
 7. 7 The pages of the original document are numbered, and the writer skipped the number 21. This numbering is retained here for ease of reference.
 8. 8 The literal meaning here would seem to be a "precious basin", but variations of the term tresorbecken appear with regularity in seventeenth-century inventories, which suggests that this was a specific type of object.
 9. 9 One Flemish ell = 27 inches.
 10. 10 In this context, the term Cadenette means a kind of lace. The French nobleman Honoré d'Albert de Cadenet was a trendsetter at the French court and there were many fashions named à la Cadennete. We would like to thank Marieke de Winkel for sharing this information with us.
 11. 11 No translation found, but this might indicate either a type of cloth from Besano. Our thanks go to Birgitt Borkopp-Restle for this suggestion.
 12. 12 Pollynen means souliers à pont levis. We would like to thank Marieke de Winkel for this translation.
 13. 13 Accoustrement is a full suit of clothes, that is breeches, doublet/jerkin, and cloak. We thank Marieke de Winkel for this insight.
 14. 14 The meaning here is unclear, as is the sentence structure. Pellus may refer to pellen, which is a kind of linen or linen-blend cloth.
 15. 15 Camerycx (cambric) is a very fine, almost transparent linen. We thank Marieke de Winkel for this information.
 16. 16 No translation found.
 17. 17 The French term for this collar was absorbed into both Dutch and English. They were made of lace or linen and were turned down over the doublet or shirt beneath. See Matylda W. Bruce, A History of Lace, 2nd ed. London: Sampson, Low, Son, and Marston, 1869.
 18. 18 No translation found. The term may be a combination of lobben and bert, making it literally a 'throwing-board', but what this might be is unknown.
 19. 19 A huyck is a long mantel for women, which was attached to or worn over a cap on the head. Stamyn is fine, lightweight worsted cloth.
 20. 20 Zezerande or siserant is a chain made up from several strands of linked chains. This information was kindly provided by Marieke de Winkel.
 21. 21 No translation found.
 22. 22 No translation found.
 23. 23 Weight measurements used in the inventory are the Brabant "ounce" (29.32 grams) and "engelsen" (1.47 grams).
 24. 24 Spinaelwerc has multiple meanings; the exact one here is unclear.
 25. 25 For the meaning of siserant, see note 20.
 26. 26 No translation found.
 27. 27 No translation for valedray found; fenen, which usually means flags or banners, is thus here also unclear.